herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Osina z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 83/2012

Wójta Gminy Osina

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 83/2012

Wójta Gminy Osina z dn. 23.05.2012 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) Wójt Gminy Osina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia :

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW, obciążenia

Pow. działki

(m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny

(zł/rok)

Aktualizacja czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Osina

70/45 (część)

KW 35155

379

Użytek rolny , działka wchodzi w skład kompleksu parku dworskiego, bezpośrednie otoczenie - park i zabudowa mieszkaniowa

brak planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów - R-IVa

Dzierżawa do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

50,00

Jeden raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od 23 maja 2012 r. do 13 czerwca 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-05-2012 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2012 09:51