herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy świetlicy w m. Osina.


Osina: Konkurs na koncepcję architektoniczno budowlaną przebudowy świetlicy w m. Osina.
Numer ogłoszenia: 383200 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3911814, faks 91 3910390.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na koncepcję architektoniczno budowlaną przebudowy świetlicy w m. Osina..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy świetlicy w m. Osina która posłuży określeniu podstawowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, funkcjonalnych i związanych z nimi podstawowych decyzji technicznych..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.22.10.00-3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykazanie przynależności do izby zawodowej architektów, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez izbę (co najmniej jeden członek zespołu), 2. Uczestnikami Konkursu mogą być: - osoby fizyczne, - osoby prawne, - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 3. Uczestnik Konkursu winien spełniać łącznie wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu oraz złożyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego. 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie w określonym przez Organizatora terminie i miejscu kompletnej i odpowiednio oznakowanej pracy konkursowej wraz ze wszystkimi wymaganymi formularzami, oświadczeniami i dokumentami. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy - zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszego Regulaminu. 5. Sąd konkursowy dokona oceny Uczestnika Konkursu pod kątem spełnienia powyższych wymagań..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. koszt dokumentacji projektowej - 10

 • 2. walory architektoniczne koncepcji - 45

 • 3. walory rozwiązań funkcjonalnych pomieszczeń - 45

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 07.12.2011, godzina 13:00.

 • Miejsce: http://bip.osina.pl/strony/756.dhtml.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 07.12.2011, godzina 13:00.

 • Miejsce: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina pok. 9..

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 07/12/2011 godzina 13:00.

 • Miejsce: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina pok. 9..

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Nagrodą będzie zaproszenie autorów dwóch najlepiej ocenionych przez Sąd Konkursowy prac do udziału w negocjacjach w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. 2. Z wyłonionym w trakcie negocjacji wykonawcą Zamawiający podpisze umowę na wykonanie w/w dokumentacji projektowej, która musi zostać wykonana do 29.02.2012r..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 14-11-2011 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 24-11-2011 12:31