herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie nr 103/2008 ws. powołania komisji ds. zbywania nieruchomości


Zarządzenie Nr 103/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, oddawania w użytkowanie, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz 543 z póź. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 i § 28 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste, a także na oddawanie w użytkowanie, wynajmowanie i wydzierżawianie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Osina powołuję stałą komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

  1. Bogusław Grodź - przewodniczący,

  2. Emilian Pisarek - członek,

  3. Irena Badowska - członek,

  4. Elżbieta Olejnik - członek,

  5. Krzysztof Szwedo - członek.

§ 2. Komisja wykonuje czynności przy obecności co najmniej przewodniczącego i trzech członków.

§ 3. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odstąpiono od organizacji kolejnych przetargów prowadzenie rokowań powierzam Komisji, o której mowa w § 1.

§ 4. Komisja prowadzi przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 91/2004 Wójta Gminy Osina z dnia 29 października 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. zbycia, prowadzenia rokowań, oddawania w użytkowanie wieczyste gruntu i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osina.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wójt

Wiesław Tomkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTAWA

z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym

 

Art. 30. 2. Do zadań wójta należy w szczególności:

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

 

 

USTAWA

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami.

 

Art. 37. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

§ 8. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.

2. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

 

§ 28. 1. Właściwy organ może powierzyć prowadzenie rokowań komisji przetargowej, która przeprowadzała ostatni przetarg, lub powołać nową komisję do przeprowadzenia rokowań.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 19-05-2008 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Pisarek 19-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 27-05-2008 12:59