herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 21/2011

Wójta Gminy Osina

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 21 /2011

Wójta Gminy Osina z dn. 29.04.2011 r.

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Przypólsko 17/2

- obręb Przypólsko

dz. nr 109/4

KW SZ1O/00038741/0

Ogółem 0,1886 ha w udziale 446/1000

Lokal mieszkalny o pow. 53,59 m?, położony w budynku dwurodzinnym -zły stan techniczny, lokal w ruinie do kapitalnego remontu,

Pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 26,23 m jako przynależne do lokalu

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg nieobowiązującego planu - zabudowa zagrodowa ozn. MR, wg ewidencji gruntów - użytek B-RV

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

10400,00 zł

(brutto)

Od dnia 6 maja 2011 do dnia 16 czerwca 2011

(6 tygodni)

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od 6 maja 2011 r. do 26 maja 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 06-05-2011 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2011 08:29