herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 279/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 , Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 279/2010

Wójta Gminy Osina z dn. 1.12.2010 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

( m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny

(zł/miesiąc)

Aktualizacja opłat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Węgorzyce

Część dz. nr 39/4

KW 24245

60

Układ przyłączeniowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150/100

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów: R- IV b

Dzierżawa na czas nieoznaczony - bezprzetargowy tryb zawarcia umowy

93,70

(czynsz obejmuje stawkę VAT- 22 %)

Jeden raz w roku

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 1 grudnia 2010 r. do 21 grudnia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bogusław Grodź 08-12-2010 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusław Grodź 08-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2010 11:39