herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka", działka nr 56, obręb Bodzęcin - II przetarg


Osina, dnia 27 września 2010 r.

BIPP.2222-25/2010.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1.   Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

TEL. (0-91) 3911814

FAX (0-91) 3910390

e-mail: ug@osina.pl adres internetowy www.osina.pl

 

2.   Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa miejsca postojowego przy szlaku rowerowym „Równina Nowogardzka”, działka nr 56, obręb Bodzęcin

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarze robót
i projekcie budowlanym.

 

4.   Sposób uzyskania przedmiaru i wzór oferty.

http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml

 

5.   Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

 

6.   Termin wykonania zamówienia

Całkowite zakończenie robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

8.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium oceny ofert jest wyłącznie kryterium ceny.

 

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter), w terminie do dnia 8 października 2010 r., do godziny 9.00.

 

11. Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w sali nr 101 (1 piętro) Urzędu Gminy Osina w dniu
8 października 2010 r., o godzinie 9.15

 

12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się Wykonawcami jest Tomasz Trykacz:

tel. (091)3911814

fax (091)3910390

w godzinach od 800 do 1500.

 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Wzór umowy,

  2. Formularz oferty,

  3. Przedmiar robót,

  4. Projekt budowlany.

Wójt

Wiesław Tomkowski

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 27-09-2010 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 27-09-2010 15:16