herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 251/2010 Wójta Gminy Osina z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 251/2010

Wójta Gminy Osina

z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy i użyczenia przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 251/2010

Wójta Gminy Osina z dn. 19.07.2010 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

( m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny

(zł/rok)

Aktualizacja opłat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Osina

200/21

KW 31979

288

Ogród działkowy - nieruchomość rolna niezabudowana , dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną nie stanowiącą drogi publicznej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów : R- IV a i Ivb

Dzierżawa do 3 lat

86,40

Jeden raz w roku

2

Osina

203/4 w udziale 88/1000

1697

Lokal użytkowy w budynku nr 51 w Osinie przeznaczony pod Bibliotekę Gminną

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów : B

Użyczenie do 3 lat

Lokal zwolniony z czynszu

-

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 19 lipca 2010 r. do 9 sierpnia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-07-2010 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 23-07-2010 07:45