herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego.


Osina, dnia 03 grudnia 2009 r.

BIPP.2222-30/2009.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1.   Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

TEL. (0-91) 3911814

FAX (0-91) 3910390

e-mail: ug@osina.pl adres internetowy www.osina.pl

 

2.   Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego.

4.   Sposób uzyskania opisu technicznego, przedmiaru i wzór oferty.

http://bip.osina.pl

Projekt do wglądu w Urzędzie Gminy Osina.

 

5.   Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

 

6.   Termin wykonania zamówienia

Całkowite zakończenie robót nastąpi w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki ogólne:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

9.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

kryterium oceny ofert jest wyłącznie kryterium ceny

 

11. Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter), w terminie do dnia 09 grudnia 2009., do godziny 11.00.

 

12. Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w sali nr 101 (1 piętro) Urzędu Gminy Osina w  dniu
09 grudnia 2009., o godzinie 11.20

13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tomasz Trykacz

tel. (091)3911814

fax (091)3910390

w godzinach od 800 do 1500.

 

15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zamówień ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Wójt Gminy Osina

Wiesław Tomkowski

 

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 03-12-2009 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 03-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 07-12-2009 09:26