Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w Osinie


WÓJT GMINY OSINA OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W OSINIE

  • dz. nr 70/44 o pow. 1137 m2 - obręb Osina, z dobrym dostępem do drogi publicznej;

  • nr księgi wieczystej 35155;

  • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów B-R IVb -0,0095 ha i Lz VIb- 0.1042 ha , możliwa zabudowa działki pod warunkiem uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy;

  • cena wywoławcza - 25 000.00 zł słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy, 00/100);

  • minimalne postąpienie - 250.00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt, 00/100);

  • wadium przetargowe - 3000.00 zł (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100);

  • w pobliżu działki przebiega sieć gazownicza, wodociągowa, energetyczna;

  • termin i miejsce przetargu : 19 maja 2009 - godz. 10.00 w sali nr 101 Urzędu Gminy;

UWAGA: sprzedaż działki następuje pod warunkiem że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592 z 2003 r.)

W/ nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie :

- oryginału dowodu wpłaty wadium;

- dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub pełnomocnictwa

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowodów tożsamości spółki lub stosownych pełnomocnictw;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw , dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot;

Wadium należy wnieść:

- przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osinie prowadzony przez :

Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Nowogard 18937510124200321620000010 lub

- gotówką na rachunek jw. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w budynku Urzędu Gminy - do godz. 1400 (w godzinach pracy banku).

Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 maja 2009 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osinie .

Wadium osoby wygrywającej przetarg wpłacone w gotówce zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu z dn. 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r. ).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej (spisane u notariusza).

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu , płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.

Informacje dodatkowe:

  1. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

  2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

3. Innych informacji nie podanych w ogłoszeniu udziela inspektor ds. geodezji i gospodarki

gruntami Urzędu Gminy w Osinie , pok. nr 110 , telefonicznie - 091 39 103 22

4. Ogłoszenie - jest do wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy w Osinie - www.osina.bip.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Osina dn. 2009-04-15 r. .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 15-04-2009 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2009 15:20