herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 151/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

Zarządzenie Nr 151/2009
Wójta Gminy Osina
z dnia 26 lutego 2009 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
Wójt
 
Wiesław Tomkowski
ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 151/2009
Wójta Gminy Osina z dn. 26.02.2009  r. 
 
L.p.
Adres nieruchomości – nazwa obrębu
Nr działki
Nr KW
Pow. działki
/ m2 /
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 
Nieruchomość
przeznaczona do:
Cena nieruchomości
(zł)
 
Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Osina
70/44
Kw
35155
1137
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym , posiada dobry dostęp do utwardzonej  drogi publicznej (asfalt);
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako Lz-RIVb oraz B-RIVb
sprzedaż w trybie przetargu ,
(ustny, nieograniczony)
 25 000.00
Od 26.02.2008 r. do 8.04.2009 r.
( 6 tygodni)
 
  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 26 lutego  do 18 marca 2009 r.
2.       Przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 2,ust. 2 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług : Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).     
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-03-2009 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2009 08:01