herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Budżet 2008

 

 

 

Uchwała Nr XIV/77/2007

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2007 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osina na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr169 poz.1420;z 2006 roku Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 170,poz.1217,Nr 170,poz.1218,Nr 187,poz.1381,Nr 249,poz.1832 ;z 2007 roku Nr 82,poz.560,Nr 88 poz.587,Nr 115 poz.791,Nr 140, poz.984) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 5 731 617,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 5 701 617,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 30 000,00 zł.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 9 770 728,00 zł.

 

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - - 4 039 111,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 4 039 111,00 zł.

 

§ 4Ustala się przychody budżetu w wysokości - 6 560 978,00 zł, rozchody w wysokości - 2 521 867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 30 000,00  zł,

 2. celową w wysokości - 10 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10 000,00  zł.

 

§ 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008 i kolejne (Załącznik Nr 4) w wysokości - 34 125 000,00  zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 39 325 000,00 zł.

 

 

 

 

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. dochody - 120 062,00 zł,

 2. wydatki - 120 362,00  zł.

 

§ 81.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

 1. przychody - 42 100,00  zł,

 2. wydatki - 2 042 100,00  zł.

 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 250 000,00  zł.

 

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008 i kolejne ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 2.  

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 10 000,00  zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 9)w wysokości - 20 000,00 zł.

 

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 131.Ustala się dochody w wysokości - 24 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

2. Ustala się wydatki w wysokości - 23 000,00  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1 000,00  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

 

 

 

 

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 50 000,00 zł,

 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 30 000,00 zł,

 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 7.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-04-2008 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-12-2017 11:36