herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - świetlica Bodzęcin


      • Zarządzenie Nr 137/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 137/2008

Wójta Gminy Osina z dn. 24.11.2008 r.

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Termin zagospodaro-wania świetlicy

Stawka miesięczna czynszu dzierżawne-go

(zł z VAT)

Aktualizacja opłat

2

3

4

5

6

7

8

1.

Bodzęcin

dz. nr 56

KW 36677

2039

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w Bodzęcinie. Obiekt po remoncie : woda, energia, ogrzewania gazowe.

Brak aktualnego planu zagospodar. przestrzennego, wg nieobowiązującego planu - teren usług publicznych -

świadczenie usług w zakresie kultury i handlu;

dzierżawca zobowiązany jest udostępniać świetlicę na zebrania wiejskie i szkolenia organizowane przez wydzierżawiającego

Dzierżawa na okres - 3 lat

z dniem spisania umowy dzierżawy

51,34

1 raz w roku

na podstawie średniorocz-nego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyj-nych

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 24 listopada 2008 r. do 16 grudnia 2008 r.

  2. Stawka czynszu nie obejmuje kosztów energii, gazu, wody i podatku od nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 25-11-2008 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2008 14:19