herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - ogłoszenie o naborze

 

Osina, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

SG.210.1.2017

 

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko - podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej

 2. Wymiar czasu pracy - pełny etat.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada obywatelstwo polskie,

   2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

   4. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   6. posiada przynajmniej trzyletni staż pracy w instytucjach finansowych lub
    w księgowości,

   7. posiada wykształcenie wyższe,

  2. wymagania dodatkowe:

   1. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,

   2. dyspozycyjność,

   3. umiejętność pracy w zespole,

   4. komunikatywność w kontaktach służbowych,

   5. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie w wykonywanie zadań,

   6. doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej,

   7. zdolność analitycznego myślenia,

   8. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:

   • ustawy o finansach publicznych,

   • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

   • ustawy o samorządzie gminnym,

   • ustawy o pracownikach samorządowych,

   • ustawy o dostępie do informacji publicznej,

   • ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie dokumentacji finansowo - księgowej niezbędnej do opracowywania budżetu gminy, programów gospodarczych, prognoz finansowych;

 2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości i sporządzanie sprawozdań;

 3. Ewidencjonowanie i rozliczanie wpłat i wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych;

 4. Rozliczanie inwentaryzacji w zakresie środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych;

 5. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowo-księgowych oraz przygotowywanie ich do realizacji i zapłaty;

 6. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów realizowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz sum depozytowych;

 7. Ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowniczych i nagród oraz rejestrowanie dokonywanych wpłat i wypłat;

 8. Naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

 9. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy w zakresie środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych;

 10. Prowadzenie obsługi gospodarczej urzędu i pracowników w zakresie finansowo-księgowym;

 11. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy - rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

 12. Wystawianie i rozliczanie faktur VAT, not księgowych;

 13. Sporządzanie wydruków na zamkniecie okresów sprawozdawczych.

 14. Przygotowywanie decyzji odnośnie zwrotu, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności budżetowych;

 15. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przychodów i wydatków funduszy celowych, m.in. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 16. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń pracowników na szkolenia;

 17. Pod nieobecność Skarbnika podpisywanie list wynagrodzeń;

 18. reprezentowanie Gminy Osina w zakresie potwierdzania sald kontrahentów;

 19. Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego z zakresu prowadzonego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 20. Wykonywanie zadań wspólnych, zgodnie z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy;

 21. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta lub innego upoważnionego pracownika.

 

 1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys - curriculum vitae,

  3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  4. kserokopię świadectw pracy,

  5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oryginał kwestionariusza osobowego,

  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

  8. oświadczenie o niekaralności,

  9. kserokopię posiadanych referencji,

  10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”,

  11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 2. Informacja o warunkach pracy:

  1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, Referat Finansowo-budżetowy,

  2. miejsce pracy położone jest na wysokim parterze budynku, do którego prowadzą schody i podjazd, budynek nie posiada windy,

  3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.

 3. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w sekretariacie (pok. nr 101). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

 4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

  1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5, 9 i 11,

  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2017 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 

Z up. Wójta

Emilian Pisarek

Sekretarz Gminy Osina

 

 

 

 

 

W załączniku znajdują się:

  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  2. oświadczenie kandydata

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-06-2017 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 08-06-2017 13:25