herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Budżet 2017

 

 

 

Uchwała Nr XVII/114/2016

Rady Gminy Osina

z dnia 5 grudnia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 10 657 075,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 10 612 075,00 zł,

 2. dochody majątkowe -  45 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 13 124 000,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 10 545 000,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 2 579 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 466 925,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 466 925,00 zł.

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 5 006 483,29 zł,

 2. rozchody - 2 539 558,29 zł,

(spłata rozchodów nastąpi z wolnych środków).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 13 500,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 30 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6.Ustala  się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 71.Ustala się dochody w kwocie - 35 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 33 400,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 600,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. [Author ID1: at Thu Nov 7 08:08:00 2013 ]

 

§ 8Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

 1. dochody - 109 930,00 zł,

 2. wydatki - 109 930,00 zł.

 

 

§ 9Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 104 050,00 zł,

  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 10 600,00 zł,

 1. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwocie - 40 000,00 zł

( załącznik nr 8).

§ 101.Ustala się dochody w kwocie - 320 000,00 zł,

związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 322 600,00 zł,

związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (załącznik nr 9).

§ 111.Ustala się dochody w kwocie - 60 000,00 zł,

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 300 000,00 zł,

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 10).

 

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( Załącznik nr 11)

w kwocie - 151 513,86 zł

z tego :

1) ramach funduszu sołeckiego - 150 513,86 zł

2) w ramach pozostałych wydatków - 1 000,00 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 2. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Andrzej Łuczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 14-03-2017 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Pośpieszyńska 27-04-2018 11:57