herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie, 2015/2016

 

Osina, dnia 18 sierpnia 2015 r.

SG.4464.10.2015

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Zamawiający

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Tel. (0-91) 3910897, Fax (091) 3910390

e-mail: sekretarz@osina.pl  

 

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności z:

1) Węgorzyc – jeden uczeń,

2) Osiny – dwóch uczniów,

3) Węgorzy – dwóch uczniów

do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom.

         Ilość przewożonych uczniów oraz podane miejscowości mogą ulec zmianie w wyniku zgłoszeń dokonanych przez rodziców / prawnych opiekunów uczniów. 

Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:

 1. dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsca w pojeździe;
 2. zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do miejsca przystanku pojazdu;
 3. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przyjazdu, wsiadania i wysiadania;
 4. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów- niedopuszczenie do przewozu.

Przewóz każdego dnia wykonywany będzie dwu- lub trzykrotnie: rano, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych Przewoźnik przewiezie wszystkich uczniów korzystających z przewozów oraz po południu po zakończeniu zajęć odbierze ich jednym lub dwoma kursami, w zależności od godzin kończenia przez uczniów zajęć.

Przewozy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

Przewozy wykonywane będą pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności.  

Przewozy wykonywane będą przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.

 

4. Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia

Usługi wykonywane będą od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

6.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują:

 1. pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającym miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności,
 2. kierowcą spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,
 3. opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie przewozu.

 

7.   Opis sposobu obliczenia ceny

         Zamawiający do wyliczenia ceny oferowanej przez Wykonawców przyjmie następujące dane:

 1. odległość z:
  1. Węgorzyc do Osiny wynosi 3 km,
  2. Osiny do Węgorzy wynosi 8 km,
  3. Węgorzy do Goleniowa wynosi 18 km,
 2. Oferowana przez wykonawców cena brutto za 1 km zostanie przemnożona przez 29 km (długość trasy Węgorzyce – Osina - Węgorza – Goleniów),
 3. Wynik mnożenia z powyższego punktu będzie podstawą do porównania złożonych ofert,
 4. Wykonawca zobowiązany jest w oferowanej stawce za 1 km uwzględnić koszty dojazdu do początkowego punktu trasy, tj. do Węgorzyc.

W przypadku zmiany miejscowości, z których zabierani będą uczniowie strony przeliczą ilość pokonywanych przez Wykonawcę kilometrów.

Zmiana ilość uczniów w podanych wyżej miejscowościach nie powoduje zmiany stawki za 1 km.  

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w oferowanej cenie koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi.

 

8. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego zaproszenia, należy składać w sekretariacie Urzędu - pok. nr 9, pocztą e-mail na adres: sekretarz@osina.pl lub przesyłając faxem na nr 913910390 w terminie do dnia
24 sierpnia 2015 r.  

 

10. Wzór umowy

Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa o treści określonej w załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

11. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego: 7.30-15.30) jest Emilian Pisarek,
tel. 913910897, fax 913910390, e-mail: sekretarz@osina.pl

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-08-2015 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2015 13:31