herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie nr 113/2008 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam:

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         • Wójt

         • Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 113 /2008

Wójta Gminy Osina

z dn. 30.06.2008 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Wysokość czynszu

zł/rok

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Osina

128/1

22 900

Wszystkie działki posiadają dobry dostęp do drogi gruntowej - dojazdowej do nieruchomości.

1.Aktualny plan zagospodaro

wania przestrzennego - teren obiektów produkcyjnych , składów i magazynów - ozn. w olanie - 5 P ;

2.Do czasu przekazania gruntu pod inwestycję teren może być wykorzystywany na cele rolnicze - wg ewidencji gruntów działki oznaczone są jako R-IVa, R-IVb, R-V, Ł-IV i Ps-IV.

Dzierżawa -na okres do 3 lat. W przypadku inwestycji okres dzierżawy zostanie skrócony

179,32

2

Osina

128/2

26 500

127,88

3

Osina

129

7700

70,84

 1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 30 czerwca do 21 lipca 2008 r.

 2. Termin zapłaty czynszu - do 31 marca każdego roku (za dany rok).

 3. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-07-2008 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2008 09:56