herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr II/6/2014

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 9 045 000,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 8 730 000,00 zł,

 2. dochody majątkowe -  315 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 10 558 380,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 8 295 400,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 2 262 980,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 513 380,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 513 380,00 zł.

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 4 242 336,00 zł,

 2. rozchody - 2 728 956,00 zł,

(spłata rozchodów nastąpi z wolnych środków).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 12 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 24 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6.Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 71.Ustala się dochody w kwocie - 32 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 31 500,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. [Author ID1: at Thu Nov 7 08:08:00 2013 ]

§ 8Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

 1. dochody - 101 670,00 zł,

 2. wydatki - 101 670,00 zł.

§ 9Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 102 000,00 zł,

  2. celowe na zadania własne(Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 000,00 zł.

 

 

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( Załącznik nr 9)

w kwocie - 138 649,52 zł

z tego :

1) ramach funduszu sołeckiego - 137 649,42 zł

2) w ramach pozostałych wydatków - 1 000,00 zł

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 2. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14 . 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom oraz sołtysom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom oraz sołtysom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy.

3. Zaliczki, o których mowa wyżej, powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku
budżetowego.

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej
w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki według zasad określonych powyżej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 08-06-2015 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-12-2017 11:39