Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie

 

 

 

Osina, dnia 13 sierpnia 2014 r.

SG.4464.11.2014

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Zamawiający

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Tel. (0-91) 3910897, Fax (091) 3910390

e-mail: sekretarz@osina.pl

 

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności z:

1) Węgorzyc - jeden uczeń,

2) Osiny - dwóch uczniów,

3) Kikorzy - jeden uczeń,

4) Węgorzy - dwóch uczniów

do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom.

Ilość przewożonych uczniów oraz podane miejscowości mogą ulec zmianie w wyniku zgłoszeń dokonanych przez rodziców / prawnych opiekunów uczniów.

Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:

 1. dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsca w pojeździe;

 2. zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do miejsca przystanku pojazdu;

 3. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przyjazdu, wsiadania i wysiadania;

 4. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów- niedopuszczenie do przewozu.

Przewóz każdego dnia wykonywany będzie dwu- lub trzykrotnie: rano, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych Przewoźnik przewiezie wszystkich uczniów korzystających z przewozów oraz po południu po zakończeniu zajęć odbierze ich jednym lub dwoma kursami, w zależności od godzin kończenia przez uczniów zajęć.

Przewozy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

Przewozy wykonywane będą pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności.

Przewozy wykonywane będą przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.

 

4. Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia

Usługi wykonywane będą od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

6.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują:

 1. pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającym miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności,

 2. kierowcą spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,

 3. opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie przewozu.

 

7.   Opis sposobu obliczenia ceny

Zamawiający do wyliczenia ceny oferowanej przez Wykonawców przyjmie następujące dane:

 1. odległość z:

  1. Węgorzyc do Osiny wynosi 3 km,

  2. Osiny do Kikorza wynosi 3 km,

  3. Kikorza do Węgorzy wynosi 5 km,

  4. Węgorzy do Goleniowa wynosi 16 km,

 1. Oferowana przez wykonawców cena brutto za 1 km zostanie przemnożona przez 27 km (długość trasy Węgorzyce - Osina - Kikorze - Węgorza - Goleniów),

 2. Wynik mnożenia z powyższego punktu będzie podstawą do porównania złożonych ofert,

 3. Wykonawca zobowiązany jest w oferowanej stawce za 1 km uwzględnić koszty dojazdu do początkowego punktu trasy, tj. do Węgorzyc.

W przypadku zmiany miejscowości, z których zabierani będą uczniowie strony przeliczą ilość pokonywanych przez Wykonawcę kilometrów.

Zmiana ilość uczniów w podanych wyżej miejscowościach nie powoduje zmiany stawki za 1 km.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w oferowanej cenie koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi.

 

8. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 

9.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego zaproszenia, należy składać w sekretariacie Urzędu - pok. nr 9, pocztą e-mail na adres: sekretarz@osina.pl lub przesyłając faxem na nr 913910390 w terminie do dnia
22 sierpnia 2014 r.

 

10. Wzór umowy

Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa o treści określonej w załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

11. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego: 7.30-15.30) jest Emilian Pisarek, tel. 913910897, fax 913910390, e-mail: sekretarz@osina.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonywanie na rzecz Zamawiającego przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom

MY NIŻEJ PODPISANI

 

.................................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

1.   SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do składania ofert i wzorze umowy załączonym do zaproszenia.

2.   OFERUJEMY wykonanie zamówienia wg stawki za jeden kilometr w wysokości

 

……………… (słownie: ………………………………………………………………) złotych brutto.

3.   ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.

4.   AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty.

5.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.   OŚWIADCZAMY, że  dysponujemy:

1) pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającym miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności,

2) osobą spełniającą wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,

3) opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie przewozu.

7.   WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres (możliwa pieczęć):

 

.................................................................................................

 

lub faks nr .......................................... lub mail: ...........................................

 

 

 

 

..................................... dnia .......................... roku ..................................................

miejscowość data (podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

UMOWA

Nr SG.4464.11.2014

 

W dniu ……………. 2014 roku w Osinie, pomiędzy:

 1. Gminą Osina, Osina 62, 72-221 Osina, reprezentowaną przez …, zwaną dalej "Zamawiającym", a

 2. …, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …, ul. …, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem …, zwanym dalej „Przewoźnikiem”

 

z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności z:

1) Węgorzyc - jeden uczeń,

2) Osiny - dwóch uczniów,

3) Kikorzy - jeden uczeń,

4) Węgorzy - dwóch uczniów

do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom.

 1. Ilość przewożonych uczniów oraz podane miejscowości mogą ulec zmianie w wyniku zgłoszeń dokonanych przez rodziców / prawnych opiekunów uczniów.

 2. Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:

 1. dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsca w pojeździe;

 2. zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do miejsca przystanku pojazdu;

 3. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przyjazdu, wsiadania i wysiadania;

 4. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów- niedopuszczenie do przewozu.

 1. Przewóz każdego dnia wykonywany będzie dwu- lub trzykrotnie: rano, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych Przewoźnik przewiezie wszystkich uczniów korzystających z przewozów oraz po południu po zakończeniu zajęć odbierze ich jednym lub dwoma kursami, w zależności od godzin kończenia przez uczniów zajęć.

 2. Przewozy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

 3. Przewozy wykonywane będą pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności.

 4. Przewozy wykonywane będą przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, prawa o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.

 5. Przewoźnik oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego.

 

§ 2.

 1. Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości …….… zł brutto za 1 km.

 2. Strony zgodnie ustalają, że ilość kilometrów koniecznych do wykonania jednego kursu wynosi 27.

 

§ 3.

 • Rozliczenie usług przewozowych będzie się odbywało na podstawie faktur wystawionych przez Przewoźnika za każdy zakończony miesiąc. Do faktury Przewoźnik dołączy informację dotyczącą realizowanych przewozów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy.

 • Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 • Wartość umowy, przez cały okres jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……… zł brutto.

 

§ 4.

Usługi wykonywane będą w okresie od dnia 1 września 2014 roku do dnia
30 czerwca 2015 roku.

 

§ 5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

 

§ 6.

Strony przyjmują możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Przewoźnika, po uprzednim wezwaniu go przez Zamawiającego do zgodnego z umową i zasadami współżycia wykonania umowy, z zakreśleniem terminu do usunięcia uchybień.

 

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego, ustawy o transporcie drogowym i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 8.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Przewoźnik a dwa Zamawiający.

 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWOűNIK

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do umowy

Nr SG.4464.11.2014 z dnia … 2013 r.

 

Informacja dotycząca realizowanych przewozów uczniów niepełnosprawnych

 

 

Stosownie do § 3 ust. 1 umowy Nr SG.4464.11.2014 z dnia ………….. r. informuję, że usługi przewozowe w miesiącu ................. …. roku były świadczone w poniższych terminach i miejscowościach (należy wpisać miejscowości, z których zabierani byli uczniowie oraz ilość kilometrów na trasie w każdym dniu):

[możliwe jest posługiwanie się skrótami: PK - pełny kurs - 27 km,

1- Węgorzyce, 2 - Osina, 3 - Kikorze, 4 - Węgorza, 5 - Goleniów]

 

dzień miesiąca

miejscowości na trasie

ilość kilometrów w jednym kursie

ilość kursów

suma kilometrów

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

suma

 

stawka za kilometr

 

wynagrodzenie

 

 

 

 

.................................

(data i podpis przewoźnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG.4464.11.2014 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Goleniowa

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 13-08-2014 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 13-08-2014 13:34