herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie

 

 

 

Osina, dnia 13 sierpnia 2014 r.

SG.4464.11.2014

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Zamawiający

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Tel. (0-91) 3910897, Fax (091) 3910390

e-mail: sekretarz@osina.pl

 

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności z:

1) Węgorzyc - jeden uczeń,

2) Osiny - dwóch uczniów,

3) Kikorzy - jeden uczeń,

4) Węgorzy - dwóch uczniów

do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom.

Ilość przewożonych uczniów oraz podane miejscowości mogą ulec zmianie w wyniku zgłoszeń dokonanych przez rodziców / prawnych opiekunów uczniów.

Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:

 1. dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsca w pojeździe;

 2. zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do miejsca przystanku pojazdu;

 3. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przyjazdu, wsiadania i wysiadania;

 4. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów- niedopuszczenie do przewozu.

Przewóz każdego dnia wykonywany będzie dwu- lub trzykrotnie: rano, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych Przewoźnik przewiezie wszystkich uczniów korzystających z przewozów oraz po południu po zakończeniu zajęć odbierze ich jednym lub dwoma kursami, w zależności od godzin kończenia przez uczniów zajęć.

Przewozy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

Przewozy wykonywane będą pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności.

Przewozy wykonywane będą przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.

 

4. Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia

Usługi wykonywane będą od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

6.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują:

 1. pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającym miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności,

 2. kierowcą spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,

 3. opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie przewozu.

 

7.   Opis sposobu obliczenia ceny

Zamawiający do wyliczenia ceny oferowanej przez Wykonawców przyjmie następujące dane:

 1. odległość z:

  1. Węgorzyc do Osiny wynosi 3 km,

  2. Osiny do Kikorza wynosi 3 km,

  3. Kikorza do Węgorzy wynosi 5 km,

  4. Węgorzy do Goleniowa wynosi 16 km,

 1. Oferowana przez wykonawców cena brutto za 1 km zostanie przemnożona przez 27 km (długość trasy Węgorzyce - Osina - Kikorze - Węgorza - Goleniów),

 2. Wynik mnożenia z powyższego punktu będzie podstawą do porównania złożonych ofert,

 3. Wykonawca zobowiązany jest w oferowanej stawce za 1 km uwzględnić koszty dojazdu do początkowego punktu trasy, tj. do Węgorzyc.

W przypadku zmiany miejscowości, z których zabierani będą uczniowie strony przeliczą ilość pokonywanych przez Wykonawcę kilometrów.

Zmiana ilość uczniów w podanych wyżej miejscowościach nie powoduje zmiany stawki za 1 km.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w oferowanej cenie koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi.

 

8. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 

9.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego zaproszenia, należy składać w sekretariacie Urzędu - pok. nr 9, pocztą e-mail na adres: sekretarz@osina.pl lub przesyłając faxem na nr 913910390 w terminie do dnia
22 sierpnia 2014 r.

 

10. Wzór umowy

Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa o treści określonej w załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

11. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego: 7.30-15.30) jest Emilian Pisarek, tel. 913910897, fax 913910390, e-mail: sekretarz@osina.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonywanie na rzecz Zamawiającego przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom

MY NIŻEJ PODPISANI

 

.................................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

1.   SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do składania ofert i wzorze umowy załączonym do zaproszenia.

2.   OFERUJEMY wykonanie zamówienia wg stawki za jeden kilometr w wysokości

 

……………… (słownie: ………………………………………………………………) złotych brutto.

3.   ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.

4.   AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty.

5.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.   OŚWIADCZAMY, że  dysponujemy:

1) pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającym miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności,

2) osobą spełniającą wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,

3) opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie przewozu.

7.   WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres (możliwa pieczęć):

 

.................................................................................................

 

lub faks nr .......................................... lub mail: ...........................................

 

 

 

 

..................................... dnia .......................... roku ..................................................

miejscowość data (podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

UMOWA

Nr SG.4464.11.2014

 

W dniu ……………. 2014 roku w Osinie, pomiędzy:

 1. Gminą Osina, Osina 62, 72-221 Osina, reprezentowaną przez …, zwaną dalej "Zamawiającym", a

 2. …, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …, ul. …, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem …, zwanym dalej „Przewoźnikiem”

 

z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności z:

1) Węgorzyc - jeden uczeń,

2) Osiny - dwóch uczniów,

3) Kikorzy - jeden uczeń,

4) Węgorzy - dwóch uczniów

do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom.

 1. Ilość przewożonych uczniów oraz podane miejscowości mogą ulec zmianie w wyniku zgłoszeń dokonanych przez rodziców / prawnych opiekunów uczniów.

 2. Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:

 1. dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsca w pojeździe;

 2. zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do miejsca przystanku pojazdu;

 3. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przyjazdu, wsiadania i wysiadania;

 4. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów- niedopuszczenie do przewozu.

 1. Przewóz każdego dnia wykonywany będzie dwu- lub trzykrotnie: rano, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych Przewoźnik przewiezie wszystkich uczniów korzystających z przewozów oraz po południu po zakończeniu zajęć odbierze ich jednym lub dwoma kursami, w zależności od godzin kończenia przez uczniów zajęć.

 2. Przewozy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

 3. Przewozy wykonywane będą pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zapewniającymi miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów, z uwzględnieniem występujących u nich niepełnosprawności.

 4. Przewozy wykonywane będą przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, prawa o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.

 5. Przewoźnik oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego.

 

§ 2.

 1. Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości …….… zł brutto za 1 km.

 2. Strony zgodnie ustalają, że ilość kilometrów koniecznych do wykonania jednego kursu wynosi 27.

 

§ 3.

 • Rozliczenie usług przewozowych będzie się odbywało na podstawie faktur wystawionych przez Przewoźnika za każdy zakończony miesiąc. Do faktury Przewoźnik dołączy informację dotyczącą realizowanych przewozów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy.

 • Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 • Wartość umowy, przez cały okres jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……… zł brutto.

 

§ 4.

Usługi wykonywane będą w okresie od dnia 1 września 2014 roku do dnia
30 czerwca 2015 roku.

 

§ 5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

 

§ 6.

Strony przyjmują możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Przewoźnika, po uprzednim wezwaniu go przez Zamawiającego do zgodnego z umową i zasadami współżycia wykonania umowy, z zakreśleniem terminu do usunięcia uchybień.

 

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego, ustawy o transporcie drogowym i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 8.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Przewoźnik a dwa Zamawiający.

 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWOűNIK

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do umowy

Nr SG.4464.11.2014 z dnia … 2013 r.

 

Informacja dotycząca realizowanych przewozów uczniów niepełnosprawnych

 

 

Stosownie do § 3 ust. 1 umowy Nr SG.4464.11.2014 z dnia ………….. r. informuję, że usługi przewozowe w miesiącu ................. …. roku były świadczone w poniższych terminach i miejscowościach (należy wpisać miejscowości, z których zabierani byli uczniowie oraz ilość kilometrów na trasie w każdym dniu):

[możliwe jest posługiwanie się skrótami: PK - pełny kurs - 27 km,

1- Węgorzyce, 2 - Osina, 3 - Kikorze, 4 - Węgorza, 5 - Goleniów]

 

dzień miesiąca

miejscowości na trasie

ilość kilometrów w jednym kursie

ilość kursów

suma kilometrów

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

suma

 

stawka za kilometr

 

wynagrodzenie

 

 

 

 

.................................

(data i podpis przewoźnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG.4464.11.2014 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Goleniowa

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 13-08-2014 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 13-08-2014 13:34