Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 2


Osina, dnia 06.06.2014 r.

ZKOŚ.6235.1.2014

 

Wszyscy wykonawcy

 

 

Działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 2”.

 

I. Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Prowadzący sprawę: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska, pok. 111.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Osina. Zadanie obejmuje:

 1. demontaż płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych 4 nieruchomości w ilości - 538 m2,

 2. odbiór wcześniej zdjętych płyt azbestowo-cementowych składowanych na terenie 12 nieruchomości w ilości - 549 m2,

 3. transport i utylizacja zgromadzonych płyt azbestowo-cementowych,

 4. uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów, w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

 5. sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po realizacji zadania na każdej nieruchomości oraz przekazanie jej Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych.

 1. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu i utylizacji została określona przez Zamawiającego na 1087 m2, przy czym ilość ta może ulec zmianie w wyniku rzeczywistych (dokładnych) obmiarów dokonywanych na poszczególnych nieruchomościach przez Wykonawcę. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załączony do niniejszego zapytania ofertowego przedmiar robót - załącznik nr 2.

 2. Zadanie będzie w całości finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie przewidziano do realizacji w terminie do 31.08.2014 r.

IV. Istotne warunki zamówienia:

 1. Wykonawca posiada zezwolenie organu o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) na zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów.

 2. Wykonawca posiada aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 3. Wykonawca zaakceptuje postanowienia określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego poprzez jej zaparafowanie.

 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uwierzytelnione karty przekazania odpadu lub inne dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów wystawione indywidualnie na każdą nieruchomość, na której dokonano demontażu i unieszkodliwienia lub odbioru i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

 

V. Sposób przygotowania oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena jednostkowa netto będzie stanowić całkowity koszt demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych odpadów zawierających azbest.

VI. Dokumenty składające się na ofertę:

 1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

 2. Przedmiar robót - załącznik nr 2.

 3. Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 3.

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 5. Zezwolenia na wytwarzanie, transport, i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 6. Umowa z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oferta winna być złożona Zamawiającemu w zaklejonej kopercie lub zszytym opakowaniu opisanym: Urząd Gminy Osina, 72-221 Osina 62, OFERTA - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osina - etap 2

VII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 18.06.2014 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Osina, Osina 62, pokój nr 9 (parter).

 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktów w Wykonawcami

Piotr Piwko - 91 39 118 19

IX. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym.

O wyborze poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

 

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 2. Przedmiar robót.

 3. Projekt umowy.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 06-06-2014 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Piwko 06-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 06-06-2014 14:56