herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 2


Osina, dnia 06.06.2014 r.

ZKOŚ.6235.1.2014

 

Wszyscy wykonawcy

 

 

Działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osina etap 2”.

 

I. Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Prowadzący sprawę: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska, pok. 111.

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Osina. Zadanie obejmuje:

 1. demontaż płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych 4 nieruchomości w ilości - 538 m2,

 2. odbiór wcześniej zdjętych płyt azbestowo-cementowych składowanych na terenie 12 nieruchomości w ilości - 549 m2,

 3. transport i utylizacja zgromadzonych płyt azbestowo-cementowych,

 4. uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów, w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

 5. sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed i po realizacji zadania na każdej nieruchomości oraz przekazanie jej Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych.

 1. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu i utylizacji została określona przez Zamawiającego na 1087 m2, przy czym ilość ta może ulec zmianie w wyniku rzeczywistych (dokładnych) obmiarów dokonywanych na poszczególnych nieruchomościach przez Wykonawcę. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załączony do niniejszego zapytania ofertowego przedmiar robót - załącznik nr 2.

 2. Zadanie będzie w całości finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie przewidziano do realizacji w terminie do 31.08.2014 r.

IV. Istotne warunki zamówienia:

 1. Wykonawca posiada zezwolenie organu o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) na zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów.

 2. Wykonawca posiada aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 3. Wykonawca zaakceptuje postanowienia określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego poprzez jej zaparafowanie.

 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uwierzytelnione karty przekazania odpadu lub inne dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów wystawione indywidualnie na każdą nieruchomość, na której dokonano demontażu i unieszkodliwienia lub odbioru i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

 

V. Sposób przygotowania oferty.

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena jednostkowa netto będzie stanowić całkowity koszt demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych odpadów zawierających azbest.

VI. Dokumenty składające się na ofertę:

 1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

 2. Przedmiar robót - załącznik nr 2.

 3. Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 3.

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 5. Zezwolenia na wytwarzanie, transport, i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 6. Umowa z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oferta winna być złożona Zamawiającemu w zaklejonej kopercie lub zszytym opakowaniu opisanym: Urząd Gminy Osina, 72-221 Osina 62, OFERTA - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osina - etap 2

VII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 18.06.2014 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Osina, Osina 62, pokój nr 9 (parter).

 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktów w Wykonawcami

Piotr Piwko - 91 39 118 19

IX. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym.

O wyborze poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

 

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 2. Przedmiar robót.

 3. Projekt umowy.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 06-06-2014 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Piwko 06-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 06-06-2014 14:56