Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu - 10 lipiec 2008


WÓJT GMINY OSINA OGŁASZA

1. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ

W OSINIE

 • dz. nr 44/5 o pow. 500 m2 - obręb Osina; nr księgi wieczystej 15702;

 • przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - jako teren usług nieuciążliwych - handel;

 • cena wywoławcza - 15 000.00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy, 00/100), w cenie zawarty jest podatek VAT;

 • minimalne postąpienie - 150.00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt, 00/100);

 • wadium przetargowe - 3000.00 zł (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100);

 • działka posiada dobry dostęp do utwardzonej drogi publicznej ;

 • w pobliżu działki infrastruktura techniczna : woda, światło, gaz, światłowód telefoniczny;

 • termin i miejsce przetargu : 10 lipiec 2008 - godz. 1000 w sali nr 101 Urzędu Gminy;

2. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

ROLNEJ NIEZABUDOWANEJ W KRZYWICACH

 • dz. nr 205/2 o pow. 2216 m2 - obręb Krzywice z dobrym dostępem do drogi publicznej;

 • nr księgi wieczystej 42711;

 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów R VI -0,0775 ha i Ps VI - 0.1443 ha , możliwa zabudowa działki po uzyskaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy;

 • cena wywoławcza - 15 000.00 zł słownie złotych: piętnaście tysięcy, 00/100);

 • minimalne postąpienie - 150.00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt, 00/100);

 • wadium przetargowe - 3000.00 zł (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100);

 • UWAGA: sprzedaż działki następuje pod warunkiem że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592 z 2003 r.)

 • w pobliżu działki przebiega sieć gazownicza, wodociągowa, energetyczna;

 • termin i miejsce przetargu : 10 lipiec 2008 - godz. 1015 w sali nr 101 Urzędu Gminy;

W/ nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie :

- oryginału dowodu wpłaty wadium;

- dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych lub pełnomocnictwa (spisane u notariusza);

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, dowodów tożsamości spółki lub stosownych pełnomocnictw;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych

pełnomocnictw , dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot;

Wadium należy wnieść:

- przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osinie prowadzony przez :

Bank Spółdzielczy w Goleniowie O/Nowogard 18937510124200321620000010 lub

- gotówką na rachunek jw. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego znajdującym się w

budynku Urzędu Gminy - do godz. 1400 (w godzinach pracy banku).

Termin wniesienia wadium upływa dnia 7 lipca 2008 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Osinie .

Wadium osoby wygrywającej przetarg wpłacone w gotówce zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu z dn. 14.09.2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r. ).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej (spisane u notariusza).

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu , płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.

Informacje dodatkowe:

 1. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości .

 2. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości

3. Innych informacji nie podanych w ogłoszeniu udziela inspektor ds. geodezji i gospodarki

gruntami Urzędu Gminy w Osinie , pok. nr 110 , telefonicznie - 091 39 103 22 lub

geodezja@osina.pl

4. Ogłoszenie - jest do wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy w Osinie - www.osina.bip.alfatv.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Osina dn. 2008-06-06 r. .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wasyluk 10-06-2008 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2008 12:18