herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Goleniowie


Osina, dnia 7 października 2013 r.

SG.4464.19.2013

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Zamawiający

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Tel. (0-91) 3910897, Fax (091) 3910390

e-mail: sekretarz@osina.pl

 

2. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usług przewozu uczniów z różnymi formami niepełnosprawności z Osiny (dwóch uczniów) i Kikorzy (jeden uczeń) do szkół w Goleniowie oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom.

Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:

  1. dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsca w pojeździe;

  2. zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu i przejścia do miejsca przystanku pojazdu;

  3. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przyjazdu, wsiadania i wysiadania;

  4. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów- niedopuszczenie do przewozu.

Przewóz każdego dnia wykonywany będzie dwukrotnie: rano, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych oraz po południu po zakończeniu zajęć.

Przewozy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

Przewozy wykonywane będą pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Przewozy wykonywane będą przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.

 

4. Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia

Usługi wykonywane będą od dnia 4 listopada 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

6.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują:

  1. pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

  2. osobą spełniającą wymagania określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców,

  3. opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w czasie przewozu.

 

7.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

8.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego zaproszenia, należy składać w sekretariacie Urzędu - pok. nr 9, pocztą e-mail na adres: sekretarz@osina.pl lub przesyłając faxem na nr 913910390 w terminie do dnia
18 października 2013 r.

 

9. Wzór umowy

Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa o treści określonej w załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

10. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego: 7.30-15.30) jest Emilian Pisarek, tel. 913910897, fax 913910390, e-mail: sekretarz@osina.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-10-2013 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 08-10-2013 13:39