herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum miejscowości Osina na działce 203/5 obręb Osina.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml

0x01 graphic

Osina: Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum miejscowości Osina na działce 203/5 obręb Osina
Numer ogłoszenia: 228980 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osina , Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3911814, faks 91 3910390.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w centrum miejscowości Osina na działce 203/5 obręb Osina.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z: 1) projektem budowlano-wykonawczym, 2) ogłoszeniem, 3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm Polskich i aprobat technicznych, 4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, 5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, 6) obowiązującymi normami i przepisami. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy także dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego z uwzględnieniem przedmiaru robót, będącego załącznikiem pomocniczym w niniejszym postępowaniu z zachowaniem układu działów i pozycji przedmiaru - (przedmiar robót nie określa zakresu przedmiotu zamówienia, a kosztorys ofertowy sporządzony na jego podstawie nie będzie podstawą rozliczenia)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonanie przynajmniej jednej roboty polegającej na zagospodarowaniu terenu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - MAŁE PROJEKTY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 14-06-2013 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 17-06-2013 08:53