herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Emilian Pisarek 2017-12-01 14:34:55
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-11-28 07:50:00
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-11-27 14:53:54
Wystąpienie pokontrolne RIO - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Osina za lata 2013-2016, wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. oraz występujących w roku 2017. Emilian Pisarek 2017-11-20 11:16:15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie Kikorze Emilian Pisarek 2017-11-17 08:58:55
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty." Emilian Pisarek 2017-11-16 15:43:43
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Emilian Pisarek 2017-11-16 10:16:34
Projekt Programu Rewitalizacji do konsultacji społecznych Emilian Pisarek 2017-11-13 10:28:17
Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXV/161/2017 z dnia 03 listopada 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-11-10 11:01:06
PROTOKÓŁ NR XXIV/2017 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY OSINA z dnia 19 września 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:51:58
PROTOKÓŁ NR XXIII/2017 Z SESJI RADY GMINY OSINA z dnia 6 lipca 2017 roku Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:50:38
UCHWAŁA Nr XXV/168/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:27:59
U C H W A Ł A Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Redostowie. Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:26:48
UCHWAŁA Nr XXV/166/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2017-2020?. Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:25:32
UCHWAŁA Nr XXV/165/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:24:20
UCHWAŁA Nr XXV/164/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:23:06
UCHWAŁA Nr XXV/163/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:21:50
UCHWAŁA Nr XXV/162/2017 RADY GMINY OSINA z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:20:38
Uchwała Nr XXV/161/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:19:17
UCHWAŁA NR XXV/160/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie Kikorze Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:17:58
Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Osina z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina Wioletta Pośpieszyńska 2017-11-10 09:16:11
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/2017 z dnia 06.10.2017 r., znak: PP.67310.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie na terenie działek o numerach 124/1, 113, 125, obr. 4, m. Nowogard na rzecz gminy Nowogard Emilian Pisarek 2017-11-08 14:25:09
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2017 z dnia 02.10.2017 r., znak: PP.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90 PE wraz hydrantami na terenie działek nr 25/1, 22, 6, 5/7, 9/4 obręb Krzywice, gmina Osina. Emilian Pisarek 2017-11-08 14:23:23
Emilian Pisarek 2017-11-06 13:54:44
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-11-06 11:37:06
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-11-06 07:45:01
PLAN POLOWAŃ NA SEZON 2017-2018 -WKŁ "ORZEŁ" Bogusław Grodź 2017-11-02 12:46:50
Emilian Pisarek 2017-10-31 10:18:42
Informacja KŁ "Knieja" - planowane polowania zbiorowe Bogusław Grodź 2017-10-30 07:47:07
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osina 03.11.2017 Wioletta Pośpieszyńska 2017-10-27 11:46:57
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta GMINY OSINA z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany układu wykonawczego Emilian Pisarek 2017-10-25 15:59:20
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Osina z dnia 19 września 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIV/156/2017 z dnia 19 września 2017 r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2017 rok. Emilian Pisarek 2017-10-24 14:05:13
Sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina Joanna Miklas 2017-10-20 09:17:08
Wieloletni Plan Finansowy 2017 Dawid Mitłosz 2017-10-19 08:01:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu I pólrocze 2017 Dawid Mitłosz 2017-10-19 07:58:49
Sołtysi sołectw Gminy Osina - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-10-16 15:30:19
SOŁTYSI GMINY OSINA - dokument usunięty Wioletta Pośpieszyńska 2017-10-16 15:29:05
Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina - działka nr 351 obręb Osina . Tomasz Trykacz 2017-10-11 13:16:48
Uchwała CCCVII.522.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osina na 2017 rok Wioletta Pośpieszyńska 2017-10-11 12:35:33
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina Emilian Pisarek 2017-10-11 09:57:52