herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina

 

Osina: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina

Numer ogłoszenia: 255517 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3911814, faks 91 3910390.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina. Zakres zamówienia obejmuje (1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Węgorza z przesyłem Węgorza -Redostowo (2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Redostowo z przesyłem Redostowo - Kikorze, w tym: a) budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o śr. 200, 160 mm o łącznej długości 5 284 ,00 m; b) budowa sieci kanalizacji tłocznej rur PE o średnicy 160, 125, 75 mm o łącznej długości 5 348,50 m; c) budowa 4 przepompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym; d) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wartości 10%

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 100.000.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) Dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa,rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości co najmniej 4000m; b) Dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa,rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji tłocznej o długości co najmniej 4000m; c) Dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót nie mniejszej, niż 4.000.000 zł; Dopuszcza się, aby Wykonawca wykazał spełnienie warunków wskazanych w pkt a), b ) i c) łącznie.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko: a) Kierownik Projektu - wykształcenie wyższe techniczne. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną zakończoną budową z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowaną w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, lub równoważne (tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - np. Warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska) o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł; b) Kierownik Budowy - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych). Co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami, w tym: * co najmniej dwoma zakończonymi robotami, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 4000m; * co najmniej dwoma zakończonymi robotami, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości co najmniej 4000m; * co najmniej dwoma zakończonymi robotami, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 4.000.000zł. Dopuszcza się łączenie doświadczenia w powyższym zakresie (Wykonawca winien w ofercie wyszczególnić, które części warunku wykazuje) c) Kierownik Robót Elektrycznych - wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. d) Kierownik Robót Drogowych - wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności drogowej. Dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika Projektu i Kierownika Budowy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 5.000.000,00- złotych (pięć milionów złotych) wraz z opłaconą składką. 2. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2.000.000,- zł. (dwa miliony złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Nr 8 - Dane Kontraktowe Formularz 1a - Tabela elementów rozliczeniowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z Rozdziałem 13 (Zmiany i Korekty)TOMU II - Warunki Szczególne Kontraktu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.osina.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina lub u Inżyniera Kontraktu: Komplet Inwest Sp.j., Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.11.2013.16.07.17_OgA_oszenie_o_ZamA_wieniu.pdf 2013-11-28 16:07:17 193,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.11.2013.16.07.17_TOM_I_Instrukcja_dla_WykonawcA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 728,0KB 205 razy
2 decyzja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 7,2MB 191 razy
3 decyzja_730.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 13,7MB 431 razy
4 projekt_budowlany_tom_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 119,5MB 187 razy
5 projekt_budowlany_tom_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 114,4MB 169 razy
6 projekt_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 49,9MB 158 razy
7 projekt_wykonawczy_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 50,2MB 147 razy
8 projekt_wykonawczy_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 51,4MB 142 razy
9 tabela_elementow_rozliczeniowych_zalacznik_nr_1a_edytowalne.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 35,5KB 197 razy
10 tom_iii_st.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 1,7MB 125 razy
11 tom_ii_warunki_kontraktu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 659,6KB 206 razy
12 uzasadnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 4,7MB 1099 razy
13 zalaczniki_edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 14KB 142 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.12.2013.08.32.03_Pytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-05 08:32:03 435,2KB
2 10.12.2013.12.16.47_Odpowiedzi_Zestaw_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-10 12:16:47 3,7MB
Wynik postępowania
1 24.12.2013.11.03.32_RozstrzygniA_cie.pdf 2013-12-24 11:03:32 90,3KB
Udzielenie zamówienia
1 10.01.2014.15.00.26_ogA_oszenie_o_udzieleniu.doc 2014-01-10 15:00:26 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Inżynier Kontraktu 2013 28-11-2013 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Inżynier Kontraktu 2013 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Inżynier Kontraktu 2013 10-01-2014 15:00