herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

?Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu van/bus?


Osina: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu van/bus
Numer ogłoszenia: 355610 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osina , Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3911814, faks 91 3910390.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu van/bus.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu van/bus, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012 r. Opis minimalnych wymagań technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia technicznego stanowi załącznik nr 6 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, w wysokości: 1.500 (tysiąc pięćset 00/100) PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Wykonawcy winni posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednego zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego.Za zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienie, które polegało na dostawie fabrycznie nowego samochodu typu van/bus, którego wartość była nie niższa niż 60.000 zł netto. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wg kryterium spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty; Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o charakterze podobnym do przedmiotowego; Załącznik nr 6- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.osina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osina 62 72-221 Osina.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Pokój nr 9 w Urzędzie Gminy Osina (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu..doc 2012-09-19 13:17:41 42KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_bus.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 13:18:35 25KB 296 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytanie_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-20 12:56:29 147,9KB
2 odpowiedAo_na_zapytanie_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-25 10:13:29 231,1KB
3 odpowiedAo_na_zapytanie_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-25 10:13:47 158,7KB
4 odpowiedAo_na_zapytanie_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-25 10:30:09 132,4KB
5 odpowiedAo_na_zapytanie_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-26 12:27:12 148,3KB
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze.pdf 2012-10-10 08:05:38 237,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 19-09-2012 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 19-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 10-10-2012 08:05