herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - II ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 1 lutego 2011 r.

SG.1110-6/10

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Stanowisko - inspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki
  i sportu

 2. Wymiar czasu pracy - cały etat.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

   3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   5. posiada przynajmniej trzyletni staż pracy,

   6. posiada wykształcenie wyższe,

  2. wymagania dodatkowe:

   1. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych - preferowane doświadczenie w aplikowaniu do działań 313, 322, 323, 413 i 321 PROW,

   2. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,

   3. dyspozycyjność,

   4. umiejętność pracy w zespole,

   5. zdolność analitycznego myślenia,

   6. komunikatywność w kontaktach służbowych,

   7. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność,

   8. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:

   • kodeksu postępowania administracyjnego,

   • ustawy o sporcie,

   • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

   • wytycznych programów operacyjnych UE na lata 2007-2013, w szczególności PROW, RPO WZ, POKL i innych.

   • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   • 1) w zakresie funduszy zewnętrznych:

    1. realizacja zadań związanych z Unią Europejską oraz współpraca w tym zakresie z:

    • organami administracji rządowej i samorządowej,

    • przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej,

    • instytucjami Unii Europejskiej,

    • stowarzyszeniami i związkami funkcjonującymi na obszarze województwa, w których Gmina jest zrzeszona,

    • samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy;

    1. włączenie się w program informowania społeczeństwa o problematyce unijnej,

    2. organizacja kontaktów i współpracy zagranicznej,

    3. prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych i wyszukiwanie możliwości pozyskania środków na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy,

    4. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach krajowych i europejskich funduszy pomocowych,

    5. opracowywanie wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych z funduszy zewnętrznych,

    6. monitorowanie i ocena realizowanych projektów finansowych z funduszy Unii Europejskiej,

    7. prowadzenie ewidencji projektów związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na terenie Gminy,

    8. organizowanie szkoleń, doradztwo oraz pomoc w sprawach pozyskiwania pomocy finansowej dla sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy,

    9. konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych w ramach pomocy finansowej,

    10. uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty;

    2) w zakresie promocji:

    1. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

    2. wypracowywanie strategii i taktyki promowania Gminy,

    3. kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy,

    4. koordynowanie, organizowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji Gminy,

    5. przygotowywanie wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o Gminie,

    6. organizowanie i koordynowanie imprez promocyjnych,

    7. współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój lokalny,

    8. opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju Gminy oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,

    9. realizacja zadań związanych z rozwojem Gminy;

    3) w zakresie turystyki:

    1. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie realizacji imprez turystycznych,

    2. współdziałanie ze stowarzyszeniami turystyki w celu realizacji zadań gminnych,

    3. opracowywanie projektów, planów i programów dotyczących turystyki;

    4) w zakresie sportu:

    1. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie realizacji imprez sportowych,

    2. współdziałanie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,

    3. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Urządzeń kultury fizycznej oraz podczas imprez organizowanych przez Gminę,

    4. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury i kultury fizycznej.

    1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

     1. list motywacyjny,

     2. życiorys - curriculum vitae,

     3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

     4. kserokopię świadectw pracy,

     5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

     6. oryginał kwestionariusza osobowego,

     7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

     8. oświadczenie o niekaralności,

     9. kserokopię posiadanych referencji,

     10. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu aplikowania do działań 313, 322, 323, 413 i 321 PROW,

     11. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

    2. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 11 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

    3. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

    4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

     1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

     2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

     3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

    5. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

    Wójt

    Krzysztof Szwedo

    W załączniku znajdują się:

     1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

     2. oświadczenie kandydata

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-02-2011 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2011 15:46