herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych - ogłoszenie o naborze

Osina, dnia 8 listopada 2010 r.

SG.1110-3/10

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko – podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych
 2. Wymiar czasu pracy – cały etat.
 3. Kandydat powinien spełniać:
  1. wymagania niezbędne:
  2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  3. nie został skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne,
  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  5. posiada przynajmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym, budownictwem i zamówieniami publicznymi,
  6. posiada wykształcenie:
   • wyższe magisterskie oraz
   • przynajmniej średnie techniczne – budownictwo.  
  7. wymagania dodatkowe:
  8. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  9. dyspozycyjność,
  10. umiejętność pracy w zespole,
  11. zdolność analitycznego myślenia,
  12. komunikatywność w kontaktach służbowych,
  13. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
  14. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:
 4. kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. prawa Budowlanego,
 6. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 7. ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 8. ustawy Prawo Energetyczne,
 9. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 10. aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 11. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań stanowiska pracy ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych należy:

1) w zakresie budownictwa, inwestycji i gospodarki komunalnej:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo budowlane, należących do kompetencji Gminy i przekazanych do realizacji w drodze porozumień,
 2. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 3. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 4. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 5. opracowywanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 6. gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów i Urządzeń infrastruktury komunalnej,
 7. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 8. prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska przy współpracy ze stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego,
 9. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, remontów i modernizacji mienia gminnego,
 10. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 11. zapewnienie funkcjonowania Urządzeń infrastruktury technicznej oraz nadzór nad ich eksploatacją i remontami (wodociągi, kanalizacja, drogi, oczyszczalnie, energia, telefonizacja),
 12. organizacja i przeprowadzanie przetargów w zakresie inwestycji, remontów, modernizacji mienia gminnego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przestrzeganie przepisów zawartych w tej ustawie,
 13. realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy prawo energetyczne;

2) w zakresie planowania przestrzennego:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 2. prowadzenie oraz koordynacja prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 3. przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym uchylonych i nie obowiązujących oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 4. prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o sporządzenie lub zmianę planu wraz ze skutkami ekonomicznymi na etapie projektów,
 5. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości pod kątem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy,
 7. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących nakazu wstrzymania użytkowania terenu do czasu wydania decyzji o warunkach zabudowy lub nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania,
 8. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 9. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo,
 10. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających za zgodą strony przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
 11. wydawanie zaświadczeń w sprawach różnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 12. analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy,
 13. opracowywanie projektów programów gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych;

3) w zakresie zamówień publicznych:

 1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz dokumentacji,
 2. opiniowanie przedłożonych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w trybie innym niż przetarg nieograniczony lub ograniczony,
 3. nadzór nad prawidłowością przeprowadzania wybranej procedury udzielania zamówienia,
 4. sporządzanie okresowych informacji dot. udzielanych zamówień,
 5. prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 6. udział w kontroli jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowości stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
 7. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopię świadectw pracy,
  5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. oryginał kwestionariusza osobowego,
  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. kserokopię posiadanych referencji,
  10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.
 8. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 22 listopada 2010 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.
 9. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.
 10. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 11. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
  1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
 12.  Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.
 13. Urząd Gminy Osina zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

 

Wójt

 Wiesław Tomkowski

 

 [W załączniku znajduje się kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie] 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-11-2010 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 08-11-2010 15:25