herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 20 marca 2008 r.

SG.1110-2/08

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko -kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie.

 2. Wymiar czasu pracy - 1/40 etatu.

 3. Kandydaci powinni spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

   2. nie zostali skazani prawomocnie za przestępstwo umyślne,

   3. cieszą się nieposzlakowaną opinią,

   4. posiadają co najmniej dwuletni staż pracy:

    • na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.), lub

    • w służbie cywilnej, lub

    • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

    • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

    • na kierowniczych stanowiskach państwowych,

  2. posiadają wykształcenie wyższe (preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub humanistyczne),

 4. wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego,

  2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

  3. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,

  4. umiejętność biegłej obsługi komputera,

  5. dobra prezencja.

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego, wydawanie decyzji oraz zaświadczeń z tym związanych,

  2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

  3. wydawanie odpisów i zaświadczeń w oparciu o księgi stanu cywilnego,

  4. wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,

  5. wydawanie decyzji o sprostowaniu, ustaleniu treści, odtworzeniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego,

  6. realizacja obowiązku statystycznego w przedmiocie powierzonych zadań,

  7. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk

 • Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys - curriculum vitae,

  3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  4. kserokopię świadectw pracy,

  5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oryginał kwestionariusza osobowego,

  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

  8. oświadczenie o niekaralności,

  9. kserokopię posiadanych referencji,

  10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.

 • Dokumenty przyjmowane będą do dnia 7 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Gminy Osina, 72-221 Osina 62, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

 • Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

 • Z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

  1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 • Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

   

   

   

  Wójt

  Wiesław Tomkowski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 08:56
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilian Pisarek 03-04-2008
  Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 18-04-2008 15:31