Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa przyłącza zasilającego oczyszczalnie ścieków


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml

0x01 graphic

Osina: Przebudowa przyłącza zasilającego oczyszczalnie ścieków
Numer ogłoszenia: 228884 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osina , Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3911814, faks 91 3910390.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przyłącza zasilającego oczyszczalnie ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Przebudowa przyłącza zasilającego oczyszczalnie ścieków 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z: 1) projektem budowlano-wykonawczym, 2) ogłoszeniem, 3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm Polskich i aprobat technicznych, 4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, 5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, 6) obowiązującymi normami i przepisami. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy także dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego z uwzględnieniem przedmiaru robót, będącego załącznikiem pomocniczym w niniejszym postępowaniu z zachowaniem układu działów i pozycji przedmiaru - (przedmiar robót nie określa zakresu przedmiotu zamówienia, a kosztorys ofertowy sporządzony na jego podstawie nie będzie podstawą rozliczenia)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonanie przynajmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie przyłącza energetycznego 0,4 KV układanego w rowach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter),..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 14-06-2013 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 17-06-2013 08:51