Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina

Uwaga. W dniu 12 stycznia 2011 r. umieszczono nową wersję Instrukcji Dla Wykonawców.

Przy sporządzaniu oferty należy posługiwać się wersją zamieszczoną w pliku „Instrukcja_dla_wykonawcow_D”.

 

 

Osina, dnia 5 stycznia 2011 r.

SG. 253-1/11

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1.   Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

Tel. / Fax (0-91) 3911814

e-mail: ug@osina.pl adres internetowy www.osina.pl

 

2.   Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Osina

W zakres ubezpieczenia wchodzi:

 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ,

 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest Instrukcji Dla Wykonawców.

 

4.   Sposób uzyskania Instrukcji Dla Wykonawców i wzór oferty.

Instrukcja Dla Wykonawcy dostępna jest w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62,

72-221 Osina, w pok. Nr 9 u Sekretarza Gminy

lub na stronie internetowej pod adresem

http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml

 

5.   Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

 

6.   Termin wykonania zamówienia

Ubezpieczenie obejmuje okres

od dnia 01 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 3. dysponują odpowiednimi potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

8.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 1. Cena łączna ubezpieczenia - 70%

 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30%

 

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter), w terminie do dnia 18 stycznia 2011 r., do godziny 10,30.

 

11. Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w sali nr 101 (I piętro) Urzędu Gminy Osina w dniu
18 stycznia 2011 r., o godzinie 11,00.

 

12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 1. W sprawach proceduralnych

Emilian Pisarek

Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina

Tel. 91 39 108 97, e-mail sekretarz@osina.pl

 1. W sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia

Jerzy Grabowski Kancelaria Brokerska Mierzyn ul. Tęczowa 13 A

Tel. 091 485 82 73, e-mail: jg.broker@sz.home.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.

 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 05-01-2011 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 12-01-2011 10:41