Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Osina oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych


ZARZĄDZENIE Nr 9/2011

WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 12 stycznia 2011 r.

 

w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w

Urzędzie Gminy Osina oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych

Gminy Osina.

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84) postanawia się, co następuje:

 

§ 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osina.

 

§ 2. Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych przez kierowników jednostek dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

§ 3. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  podejmowanie działań zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami
  i wytycznymi kierownictwa;

 2. skuteczności i efektywności działania, realizacji zadań, w tym w szczególności oszczędne i efektywne wykorzystanie zasobów majątkowych i ludzkich;

 3. wiarygodności sprawozdań;

 4. ochrony zasobów, zabezpieczenia składników majątkowych przed zniszczeniem, utratą i defraudacją, w tym danych osobowych i informacji niejawnych;

 5. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji dla zapewnienia osobom zarządzającym i pracownikom informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków oraz skutecznej komunikacji zewnętrznej;

 7. prawidłowego zarządzania ryzykiem dla zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, wskazanie sposobu i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwienie likwidacji nieprawidłowości.

 

§ 4. Informację zarządczą w jednostkach organizacyjnych Gminy Osina stanowią m.in.:

 1. wyniki kontroli instytucjonalnych, realizowanych m.in. przez NIK, RIO, PIP;

 2. wyniki kontroli zlecanej osobom i instytucjom zewnętrznym;

 3. czynności przeprowadzane w ramach kontroli finansowo - księgowej, wykonywane
  przez Skarbnika Gminy Osina oraz głównych księgowych jednostek organizacyjnych
  Gminy Osina;

 4. wyniki kontroli sprawowanych przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w
  Urzędzie Gminy Osina i jednostkach organizacyjnych Gminy Osina oraz urzędni-
  ków wyznaczonych do realizacji powierzonych zadań;

 5. analiza zarządzania ryzykiem;

 6. samokontrola.

 

§ 5. Podstawowe funkcje kontroli zarządczej to:

 1. porównanie stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami;

 2. sprawdzenie czy wydatki publiczne są dokonywane:

  1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

  2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

  3. w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań,

  4. zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6. Działania podejmowane w zakresie kontroli zarządczej powinny być:

 1. adekwatne - zaplanowane w taki sposób, aby zabezpieczały jednostkę (operację)
  przez danym ryzykiem;

 2. skuteczne - aby faktycznie zabezpieczały jednostki przed wystąpieniem lub skutkami
  danego ryzyka;

 3. efektywne - powinny ograniczać ryzyko w pożądanym stopniu przy wykorzystaniu
  najmniejszych możliwych nakładów; należy dążyć do tego, aby koszty wdrożenia i
  funkcjonowania danego mechanizmu nie były wyższe niż przewidywane szkody, które
  mogłyby powstać, gdyby ten mechanizm nie funkcjonował.

 

§ 7. Wójt Gminy Osina zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Osina.

 

§ 8. Sekretarz Gminy Osina, Skarbnik Gminy Osina oraz samodzielne stanowiska ponoszą odpowiedzialność za nadzorowanie i kontrolowanie procesów zachodzących w kierowanych przez nich komórkach Urzędu Gminy Osina.

 

§ 9. Wyznacza się standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Urzędu Gminy Osina i które zawarte są w „Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Gminy Osina”, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 10. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Osina zapewniają skuteczność kontroli zarządczej poprzez realizację ustalonych procedur, zasad etycznych, mechanizmów organizacyjnych oraz system zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem powszechnie przyjętych w jednostkach sektora finansów publicznych - standardów kontroli zarządczej oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W procedurach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się specyficzne zadania jednostki, posiadane zasoby i warunki w których działa.

 

§ 11. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osina do zapewnienia i przestrzegania kontroli zarządczej, w tym zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich
procesach zachodzących w jednostce.

 

§ 12. 1. System zarządzania ryzykiem jest istotnym narzędziem w sprawowaniu skutecznej kontroli zarządczej.

2. Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące czynności:

 1. identyfikacja ryzyka;

 2. analiza i ocena zagrożeń;

 3. reakcja na ryzyko tj. podejmowanie decyzji i działań korygujących.

3. Analiza ryzyka zawarta jest każdorazowo w protokole przeprowadzonej kontroli zarządczej.

 

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Osina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Osina.

 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2011Wójta Gminy Osina

z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

w Urzędzie Gminy Osina oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Osina.

 

 

 

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW URZEDU GMINY OSINA

 

§ 1

Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Osina, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Urzędu w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

§ 2

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.

 

§ 3
Zasada praworządności

1. Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Urzędu.

2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów klientów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

 

§ 4
Zasada niedyskryminowania

1. Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Klienci znajdujący się w takiej samej sytuacji są traktowani w porównywalny sposób.

2. W przypadku różnic w traktowaniu klientów pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania klientów ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

 

§ 5
Zasada współmierności

1. W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współ­mierne do obranego celu.

2. Pracownik unika ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.

3. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

 

§ 6
Zakaz nadużywania uprawnień

1. Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.

2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicz­nym.

 

§ 7
Zasada bezstronności i niezależności

1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie, powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację innych osób oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.

2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny, ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.

3. Zasady wyłączania się pracownika z postępowań, w których zachodzi konflikt interesów, określają odrębne przepisy.

§ 8
Zasada obiektywizmu

1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie oraz nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.

2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.

 

§ 9
Zasada uczciwości

Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

 

§ 10
Zasada uprzejmości

1. W swoich kontaktach z klientami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

2. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.

3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes innej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

 

§ 11
Zasada współodpowiedzialności

1. Pracownik nie powinien bać się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.

2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.

3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Urzędu Gminy Osina.

 

§ 12
Odpowiedzialność

1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasa­dami.

2. Pracownik ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 14-05-2012 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 14-05-2012 10:26