Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 37/2011

Wójta Gminy Osina

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 82/2007 Wójta Gminy Osina z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osina wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Referat finansowo-budżetowy, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pracy ds. księgowości finansowo-budżetowej - „Fn-I”,

- stanowisko pracy ds. podatków i opłat - „Fn-II”,

- stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, egzekucji i płac - „Fn - III”,

- stanowisko pracy ds. księgowości finansowo-budżetowej - „Fn - IV””,

 1. w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) Stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych - „BI””,

 1. w § 6 ust. 1 pkt 2 po lit. f) dodaje się lit. fa) w brzmieniu:

„fa) Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego - „PP””,

 1. § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. 1. W Urzędzie tworzy się Pion Ochrony Informacji Niejawnych (POIN).

2. W skład POIN wchodzi:

 1. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - „PO”;

 2. kierownik kancelarii tajnej - inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego -- „KKT;

 3. administrator systemu teleinformatycznego -„AST”.”

 1. w § 14 ust. 2 pkt 1 skreśla się lit. l)

 2. w § 15 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz stosownych projektów zarządzeń;”

 1. w § 17 po punkcie 24 dodaje się punkt 25 w brzmieniu:

„prowadzenie ewidencji zgłoszeń pracowników na szkolenia.”

 1. w § 18 pkt 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) prowadzenie spraw wojskowych - uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej,”

 1. w § 19 pkt 2 po lit. m) dodaje się lit. ma) w brzmieniu:

„ma) prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,”

 1. w § 20 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji wójta,”

 1. w § 21 po punkcie 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) współpraca z organizacjami pozarządowymi.”,

 1. § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Do zadań stanowiska pracy ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych należy:

1) w zakresie budownictwa, inwestycji i gospodarki komunalnej:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo budowlane, należących do kompetencji Gminy,

 2. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,

 3. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,

 4. opracowywanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),

 5. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,

 6. prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska przy współpracy ze stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego,

 7. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, remontów i modernizacji mienia gminnego,

 8. zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz nadzór nad ich eksploatacją i remontami (wodociągi, kanalizacja, drogi, oczyszczalnie, energia, telefonizacja, oświetlenie uliczne),

 9. przygotowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do uzyskania środków zewnętrznych,

2) w zakresie zamówień publicznych:

 1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz dokumentacji,

 2. opiniowanie przedłożonych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w trybie innym niż przetarg nieograniczony lub ograniczony,

 3. nadzór nad prawidłowością przeprowadzania wybranej procedury udzielania zamówienia,

 4. sporządzanie okresowych informacji dot. udzielanych zamówień,

 5. prowadzenie wewnętrznych szkoleń oraz udzielanie pracownikom pomocy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,

 6. udział w kontroli jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowości stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

 1. po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. Do zadań stanowiska pracy ds. planowania przestrzennego należy:

1) w zakresie budownictwa i gospodarki komunalnej:

 1. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

 2. gromadzenie dokumentacji technicznej oraz zlecanie okresowych przeglądów technicznych administrowanych budynków (książki obiektów wraz z załącznikami),

 3. realizacja zadań zawiązanych z ochroną zabytków

 4. realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy prawo energetyczne,

 5. wyrażanie zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane w zakresie nieruchomości drogowych,

2) w zakresie planowania przestrzennego:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

 2. prowadzenie oraz koordynacja prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

 3. przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym uchylonych i nie obowiązujących oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

 4. prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o sporządzenie lub zmianę planu wraz ze skutkami ekonomicznymi na etapie projektów,

 5. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości pod kątem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , decyzjami o warunkach zabudowy oraz z przepisami odrębnymi,

 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy,

 7. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 8. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo,

 9. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających za zgodą strony przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

 10. wydawanie zaświadczeń w sprawach różnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,

 11. analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy,

 12. opracowywanie projektów programów gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych;

3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na mocy orzeczenia sądu.

 1. w § 26 po punkcie 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) współpraca ze stanowiskiem ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

  

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 18-10-2011 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 18-10-2011 15:27