Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLII /238/2010 Rady Gminy Osina z dnia 22 października2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XLII /238 /2010

Rady Gminy Osina

z dnia 22 października2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz.1241, z 2010 poz.28 ,Nr 142
i 146 , Nr 106, poz. 675 ) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr5 poz. 54z dnia 21 stycznia 2010r) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2010 rokokwotę104 500,00 zł

-dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 15 000,00zł

( Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

-dział 756 rozdział 75618 § 0970 o kwotę25 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy
z różnych dochodów ).

- dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 64 500,00 zł,

(Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe -odsetki pozostałe).

§ 2. Zwiększa się własne wydatki budżetowe Gminy o kwotę104 500,00 zł, z tego:

- dział 600 rozdział 60016 § 4270 kwotę 40 000,00 zł

(Transport i łączność - drogi publiczne gminne - zakup usług remontowych).

- dział 630 rozdział 63003 § 6050 o kwotę 20 000,00 zł,

(Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki -wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych).

-dział 700 rozdział 70005 § 4400 o kwotę 20 000,00zł

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe).

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 kwotę20 000,00 zł

(Oświata i wychowanie- szkoły podstawowe- zakup usług remontowych).

-dział 921 rozdział 92109 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł

-dział 921 rozdział 92109 § 4120 o kwotę200,00 zł

- dział 921 rozdział 92109 § 4170 o kwotę3 300,00 zł

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -
składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenie
bezosobowe).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-11-2010 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 13:39