Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/212/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu


U C H W A Ł A Nr XXXVI / 212 / 2010

RADY GMINY OSINA

z dnia 9 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje :

§ 1. W celu dbałości o wygląd estetyczny naszych miejscowości oraz propagowania wśród mieszkańców Gminy Osina porządku, czystości i zasad ochrony środowiska naturalnego, przyjmuje się Regulamin Konkursu na:

 • Najładniejszą wieś”

 • „ Najestetyczniejszą zagrodę wiejska” - w dwóch kategoriach

w Gminie Osina w 2010 roku

jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Komisji Konkursowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI / 212 /2010

Rady Gminy Osina z dnia 9 kwietnia 2010 roku

REGULAMIN KONKURSU

 1. Rada Gminy i Wójt Gminy Osina ogłaszają XI edycję konkursu na najładniejszą wieś
  i najestetyczniejszą zagrodę w Gminie Osina w 2010 r.

 2. Konkurs jest zachętą do poprawy estetyki , wyglądu naszych wsi i zabudowań

oraz warunków higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych .

 1. Celem konkursu jest uczynienie naszej gminy, gminą piękną, zadbaną, z funkcjonalną i ładną zielenią, a także podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

Konkurs powinien skłonić mieszkańców poszczególnych miejscowości do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych .

I. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WIEŚ

 1. Organizacja konkursu.

  • w konkursie uczestniczą wszystkie sołectwa w gminie

 • Przedmiotem oceny i podstawą wyboru najładniejszej wsi będą :

 • a) ogólny wygląd miejscowości, utrzymanie czystości ładu i porządku od 1 do 10 pkt.

  b) aktywność i zaangażowanie na rzecz poprawy estetyki miejscowości od 1 do 5 pkt.

  (ocena ta dotyczy wszystkich prac i przedsięwzięć przeprowadzonych

  przez mieszkańców w celu poprawy estetyki miejscowości między

  pierwszą a drugą wizytą komisji konkursowej)

  c) za I miejsce w konkursie „Najestetyczniejsza zagroda” /w obu kategoriach / 1 pkt.

  1. Zasady punktacji.

  Wylicza się średnią ilość punktów przyznanych przez członków komisji :

  • w ppkt. a) z pierwszej oraz drugiej wizyt komisji ,

  • w ppkt. b) po drugiej wizycie komisji.

  O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów uzyskanych za ppkt. a) i b) plus punkty uzyskane za ppkt c) .

  W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  II. KONKURS NA NAJESTETYCZNIEJSZĄ ZAGRODĘ

  1. Konkurs jest otwarty i przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy posiadają umowę z ZUK Sp. z o.o. w Nowogardzie na wywóz odpadów komunalnych.

  2. W obecnej XI edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci konkursu z 2009 r. (zdobywcy miejsca od I do III).

  3. Każdy chcący w nim uczestniczyć zgłasza swój pisemny akces na zasadach dobrowolności
   u sołtysa lub radnego danej miejscowości.

  4. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

  I etap - na poziomie miejscowości

  II etap - gminny

  1. W pierwszym etapie Rady Sołeckie zbiorą zgłoszenia i wytypują (wybiorą) maksymalnie po pięć zagród w każdej kategorii, które będą reprezentowały miejscowość w drugim etapie konkursu.

  Zasady wyboru i wytypowania zagród do II etapu konkursu pozostawia się do dyspozycji Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości.

  1. W drugim etapie Gminna Komisja Konkursowa wybierze „Najestetyczniejszą zagrodę” w obu kategoriach spośród zagród zgłoszonych przez Rady Sołeckie poszczególnych miejscowości według poniżej przedstawionych zasad i punktacji.

  2. W przypadku gdy będzie 5 (pięć) lub mniej zgłoszonych zagród, konkurs w danej kategorii nie odbędzie się.

  3. Przedmiotem oceny i podstawą wyboru „Najestetyczniejszej zagrody” będą :

  I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

  produkcję roślinną lub zwierzęcą

  a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

  b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

  punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

  c) stan budynków inwentarskich od 1 do 5 pkt.

  d) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, wybiegi dla zwierząt,

  wiata na maszyny, przydomowy ogród warzywny i kwiatowy, płyta obornikowa) od 1 do 15 pkt.

  II kategoria - dla pozostałych w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

  a) stan budynku mieszkalnego /wygląd zewnętrzny/ od 1 do 5 pkt.

  b) ogrodzenie (w przypadku cząstkowego ogrodzenia lub jego braku o ilości od 1 do 10 pkt.

  punktów dla danej zagrody decyduje Komisja większością głosów)

  c) estetyka podwórka (trawnik, wydzielenie chodników, przydomowy ogród

  warzywny i kwiatowy) od 1 do 15 pkt.

  1. Zasady punktacji.

  O kolejności miejsc decyduje suma średnich punktów komisji z dwóch wizyt.

  W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe głosowanie członków komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  III. GMINNA KOMISJA KONKURSOWA

  1. Oceny oraz wyboru najładniejszej wsi i najestetyczniejszej zagrody w obu kategoriach

  dokona powołana przez Wójta Gminy Gminna Komisja Konkursowa, składająca się

  z maksymalnie pięciu osób.

  1. Przy wizytowaniu poszczególnych miejscowości, w pracach komisji może uczestniczyć

  sołtys lub radny z głosem doradczym jako gospodarz /rzecznik/ danej miejscowości .

  1. Komisja konkursowa :

   • zatwierdza wyniki konkursu,

   • ocenia i rozstrzyga konkursy na: najładniejszą wieś i najestetyczniejszą zagrodę,

   • przyznaje nagrody i wyróżnienia.

   • Członek komisji będący mieszkańcem ocenianej miejscowości nie uczestniczy przy jej ocenie.

   • Osoby biorące udział w obradach komisji obowiązuje zachowanie tajności w sprawach ich

   • przebiegu.

    1. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny .

    2. Pełna dokumentacja dotycząca konkursu przechowywana jest w Urzędzie Gminy na stanowisku

    inspektora ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu.

    IV. TERMINARZ KONKURSU

    1. Ogłoszenie konkursów w poszczególnych sołectwach

    na tablicach ogłoszeń i prasie lokalnej do 30.04.2010 r.

    1. Zgłoszenie u Sołtysa bądź radnego chęci udziału w konkursie

    „Najestetyczniejsza zagroda” w obu kategoriach do 30.05.2010 r.

    1. Zgłoszenie przez Rady Sołeckie do Gminnej Komisji Konkursowej

    zagród do obu kategorii konkursu „Najestetyczniejsz zagroda” do 11.06.2010 r.

    1. Pierwsza wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

    ocena wsi i zagród, od 14.06 do 30.06.2010 r.

    1. Druga wizyta Gminnej Komisji Konkursowej w sołectwach

    Ocena wsi i zagród, od 23.08 do 3.09.2010 r.

    1. Podsumowanie i ogłoszenie wyniku konkursów 18.09.2010 r.

    V. NAGRODY

    Konkurs na najładniejszą wieś

    I Nagroda - Puchar Wójta Gminy Osina + nagroda pieniężna w wysokości - 4000 zł

    II Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 3000

    III Nagroda - Dyplom + nagroda pieniężna w wysokości - 2000 zł

    Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

    Nagrody pieniężne powinny być wydane na poprawę estetyki wsi.

    Konkurs na najestetyczniejszą zagrodę

    I kategoria - dla rolników indywidualnych posiadających powyżej 5 ha i prowadzących

    produkcję roślinną lub zwierzęcą

    I Nagroda - Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Osina

    + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 800

    II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

    III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 300

        1. Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

    II kategoria - dla pozostałych w tym wspólnot z budynków wielorodzinnych

    I Nagroda - Puchar Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Osina

    + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 800 zł

    II Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 500

    III Nagroda - Dyplom + nagroda rzeczowa lub pieniężna o wartości - 300

        1. Wyróżnienia - do decyzji komisji konkursowej

    O przyznaniu nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu, decyduje fundator, po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminną Komisją Konkursową.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-04-2010 14:44
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2010
  Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2010 14:44