Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

KONKURS NA HASŁO REKLAMOWE GMINY OSINA


WÓJT GMINY OSINA

ogłasza

KONKURS NA HASŁO REKLAMOWE GMINY OSINA


I. Zasady ogólne

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji hasła, które zostanie wykorzystane do identyfikacji, popularyzacji i promocji Gminy Osina, w szczególności poprzez jego umieszczenie na plakatach i innych drukach promocyjnych, różnych nośnikach reklamy przestrzennej oraz do promocji interaktywnych w Internecie i innych mediach.
2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3. Uczestnik Konkursu, w terminie do dnia 18.04.2008r. składa propozycję hasła wraz z wypełnioną kartą identyfikacyjną autora w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na hasło promujące Gminę Osina” w sekretariacie Urzędu Gminy Osina (pok. Nr 9), gdzie opatruje się ją pieczęcią z datą wpływu.

5. Karta identyfikacyjna autora powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko autora hasła, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

  2. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu wyłaniania zwycięzcy konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2005, nr 108 poz. 909)” z czytelnym podpisem;

6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Osina u Inspektora ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu Pana Krzysztofa Szwedo, tel. 09139117 28.

7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

II. Komisja konkursowa

1. W skład komisji konkursowej wchodzą :
a) dwie osoby wyznaczone przez Wójta,
b) dwie osoby delegowane przez Radę Gminy Osina,
c) jedna osoba wskazana przez Dyrektora ZSP w Osinie.
2. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.
3. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół.
4. Komisja może podejmować rozstrzygnięcia , o ile w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 członków, w tym przewodniczący komisji.

III. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Przewodniczący komisji, w obecności pozostałych członków, dokonuje otwarcia kopert zawierających propozycje haseł, zaś sekretarz komisji opatruje je numerami według kolejności wpływu.
2. Każdy z członków komisji ocenia propozycję hasła biorąc pod uwagę : pozytywne przedstawienie charakteru Gminy Osina (odniesienie do lokalnych tradycji i wartości), przewidywaną skuteczność promocyjną (oryginalność, łatwość zapamiętywania itp.), poprawność językową w skali od 1-5 punktów w każdej z kategorii.
3. Suma punktów przyznanych poszczególnym propozycjom decyduje o ich kolejności.
4. W oparciu o system oceniania opisany w pkt. 2 i 3 Komisja rekomenduje Wójtowi przyznanie I miejsca w konkursie uczestnikowi, którego propozycja uzyskała największą liczbę punktów.
5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub większą liczbę uczestników konkursu Komisja przeprowadza głosowanie, przy czym decyduje zwykła większość głosów. W takim przypadku Komisja może również wnioskować do Wójta o przyznanie wyróżnień bez przyznawania I miejsca.
6. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację lub wniosek Komisji, rozstrzyga o wynikach konkursu.

IV. Nagrody

1. Za I miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 300 zł . Nagroda zostanie wypłacona po podpisaniu umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wykorzystanie hasła.
2. O wysokości nagród przyznanych uczestnikom wyróżnionym decyduje Wójt.


V. Postanowienia końcowe

1. Wyłonione drogą niniejszego konkursu hasło staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
3. Prace konkursowe (propozycje haseł) nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.
4. Wzór „Karty identyfikacyjnej autora” będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu (http://osina.bip.alfatv.pl/pliki/osina/45.zip) a także w Urzędzie Gminy (pok. 109), w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie, sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Osinie i u sołtysów wszystkich miejscowości gminy.

 

Wójt

Wiesław Tomkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 03-04-2008 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Mitłosz 03-04-2008 09:03