Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 161/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb ? WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Osina, jednostki organizacyjne Gminy Osina oraz fundusz celowy.


Zarządzenie Nr 161/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 02 kwietnia 2009 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Osina, jednostki organizacyjne Gminy Osina oraz fundusz celowy.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Do kwalifikowania wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Urzędu Gminy oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązuje się pracowników odpowiedzialnych merytorycznie do potwierdzenia prawidłowości dokonanego wydatku.

2. Wyodrębnienie wydatków strukturalnych w jednostkach budżetowych dokonują kierownicy jednostek lub pracownicy wyznaczeni przez kierowników jednostek.

§ 2.1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom i kategoriom zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb - WS.

4. Pieczątkę o treści, jak niżej, umieszczają na fakturze (rachunku lub innym dokumencie zastępczym stanowiącym podstawę księgowania operacji) dotyczącej wydatku strukturalnego;

1) pracownicy odpowiedzialni merytorycznie dla jednostek określonych w § 1 pkt 1,

2) pracownicy administracji wyznaczeni przez kierowników w przypadku jednostek określonych w § 1 pkt 2

Wzór pieczątki:

„Wydatek strukturalny

Obszar tematyczny: ....................................

Kategoria: ...................................................

Kwota: .........................................................

Słownie: .......................................................

Data: ........................ Podpis: .....................” (podpis winien być czytelny lub

w przypadku parafy z pieczątką imienną)

5. Odpowiednio pracownicy określeni w § 2 pkt 4 oceniają dany wydatek i uzupełniają treść pieczątki, gdy dany wydatek jest strukturalny.

6. Faktura nie oznaczona pieczęcią wymienioną w § 2 pkt 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego.

§ 3.1. Działy księgowości dla jednostek określonych w § 1 pkt 1, 2 i 3 dokonują rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce w ewidencji analitycznej wg obszarów i kategorii.

2. Jednostki określone w § 1 pkt 4 ewidencjonują wydatki strukturalne wg zasad określonych dla swojej jednostki.

§ 4.1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiają Skarbnikowi sprawozdanie z wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budżetowym.

Dane w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.

2. Dział finansowy sporządza sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych jednostki samorządu terytorialnego i przesyła do Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia następnego roku po roku budżetowym. Dane w sprawozdaniu wykazuje się w tysiącach złotych bez znaku po przecinku.

3. Zakwalifikowanie wydatków strukturalnych poniesionych za okres od 1 stycznia 2009 r.

do dnia 30 kwietnia należy uzupełnić do dnia 31 maja 2009r.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Wójt

Tomkowski Wiesław

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 17-06-2009 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2009 11:49