Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Inspektor ds. podatków i opłat w referacie finansowo-budżetowym Urzędu Gminy Osina - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 27 czerwca 2019 r.

SG.210.1.2019

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Stanowisko - inspektor ds. podatków i opłat w referacie finansowo-budżetowym Urzędu Gminy Osina

 2. Wymiar czasu pracy - cały etat.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

   3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   5. posiada przynajmniej pięcioletni staż pracy w administracji samorządowej,
    w tym przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w księgowości podatkowej,

   6. posiada wykształcenie średnie  ekonomiczne techniczne lub wyższe ekonomiczne;

  2. wymagania dodatkowe:

   1. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,

   2. dyspozycyjność,

   3. umiejętność pracy w zespole,

   4. komunikatywność w kontaktach służbowych,

   5. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie
    w wykonywanie zadań,

   6. zdolność analitycznego myślenia,

   7. znajomość struktury organizacyjnej urzędu oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
    i zakresu działania archiwów zakładowych,

   8. posiadanie wiedzy i praktyki w zakresie czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego,

   9. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:

   • ustawy o finansach publicznych,

   • ustawy Ordynacja podatkowa,

   • ustawy o samorządzie gminnym,

   • ustawy o pracownikach samorządowych,

   • ustawy o dostępie do informacji publicznej,

   • ustawy o ochronie danych osobowych,

   • ustawy o funduszu świadczeń socjalnych,

   • przepisów o udzielaniu pomocy publicznej.

   • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i rozporządzeń wydawanych na podstawie tych przepisów,

    2. prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów (wymiar, stosowanie ulg, ewidencja) oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,

    3. sporządzanie okresowej sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat,

    4. przygotowywanie informacji, sprawozdań i innych materiałów dla potrzeb Rady Gminy,

    5. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich ewidencja
     i prawidłowe zabezpieczenie,

    6. realizacja zadań wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy,

    7. współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie ewidencji gruntów,

    8. przygotowanie materiałów odnośnie odroczeń, umorzeń i innych ulg zgodnie
     z Ordynacją podatkową,

    9. rozliczanie inkasentów zgodnie z terminami płatności oraz kontrola czynności inkasenta,

    10. wykonywanie zadań wspólnych zgodnie z § 16 Regulaminu Organizacyjnego,

    11. przygotowanie akt spraw z zakresu prowadzonego stanowiska pracy do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    12. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta lub innego upoważnionego pracownika,

    13. zastępowanie, w czasie jego nieobecności, pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. księgowości podatkowej, egzekucji i płac.

    1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

     1. list motywacyjny,

     2. życiorys - curriculum vitae,

     3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

     4. kserokopię świadectw pracy,

     5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

     6. oryginał kwestionariusza osobowego,

     7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku, o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

     8. kserokopię posiadanych referencji.

    2. Informacja o warunkach pracy:

     1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina,

     2. miejsce pracy położone jest na parterze budynku, do którego prowadzą schody i podjazd, budynek nie posiada windy,

     3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych, kontakt z interesantami i instytucjami.

    3. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 8 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w sekretariacie (pok. nr 101). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

    4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

    5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

     1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 8,

     2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

     3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

    6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

    Wójt

    Krzysztof Szwedo

    W załączniku znajdują się:

     1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

     2. oświadczenie kandydata

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 27-06-2019 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2019 12:57