Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/147/2008 Rady Gminy Osina z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIV/147/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się co następuje:

 § 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 2,00 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 2,00 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej).

 § 2. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2008 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 2,00 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę 2,00 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej).

 § 3. Zwiększa się własne dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 508 000,00 zł

 - dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 50 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 40 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych o kwotę 90 000,00 zł).

 - dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 100 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 10 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego , leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- podatek od nieruchomości -podatek rolny- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 120 000,00 zł)

 - dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 30 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 40 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 10 000,00 zł,

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 10 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z podatku rolnego , leśnego ,podatku od spadku i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych - podatek od nieruchomości -podatek rolny- podatek od środków transportowych -podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 90 000,00 zł).

 - dział 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 3 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej)

 - dział 756 rozdział 75647 § 0910 o kwotę 5 000,00 zł,

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

 - dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 200 000,00 zł,

(Różne rozliczenia -różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki)

 § 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę

400 000 ,00 zł, z tego:

- dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 400 000,00 zł,

(Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- zakup usług pozostałych).

 § 5. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2008r o kwotę 2,00 zł, z

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 2,00 zł,

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników).

 § 6. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2008r o kwotę 2,00 zł, z tego:

- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 2,00 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe).

 § 7.Zmniejsza się niedobór budżetowy na 2008 rok o kwotę 908 000,00 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy

 Robert Jurgielaniec

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 08-01-2009 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 08-01-2009 12:45