Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2008

 

 

 

Uchwała Nr XIV/77/2007

Rady Gminy Osina

z dnia 05 grudnia 2007 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osina na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr169 poz.1420;z 2006 roku Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 170,poz.1217,Nr 170,poz.1218,Nr 187,poz.1381,Nr 249,poz.1832 ;z 2007 roku Nr 82,poz.560,Nr 88 poz.587,Nr 115 poz.791,Nr 140, poz.984) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 5 731 617,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 5 701 617,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 30 000,00 zł.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 9 770 728,00 zł.

 

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - - 4 039 111,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 4 039 111,00 zł.

 

§ 4Ustala się przychody budżetu w wysokości - 6 560 978,00 zł, rozchody w wysokości - 2 521 867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 30 000,00  zł,

 2. celową w wysokości - 10 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10 000,00  zł.

 

§ 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008 i kolejne (Załącznik Nr 4) w wysokości - 34 125 000,00  zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 39 325 000,00 zł.

 

 

 

 

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. dochody - 120 062,00 zł,

 2. wydatki - 120 362,00  zł.

 

§ 81.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

 1. przychody - 42 100,00  zł,

 2. wydatki - 2 042 100,00  zł.

 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 250 000,00  zł.

 

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008 i kolejne ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 2.  

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 10 000,00  zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 9)w wysokości - 20 000,00 zł.

 

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 131.Ustala się dochody w wysokości - 24 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

2. Ustala się wydatki w wysokości - 23 000,00  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1 000,00  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

 

 

 

 

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 50 000,00 zł,

 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 30 000,00 zł,

 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 7.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-04-2008 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wasyluk 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-12-2017 11:36