Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Osina z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.


UCHWAŁA Nr XXIII/142/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 02 grudnia 2008 roku

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzone jest przez Gminę Osina w formie niniejszego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osina;

 2. Programie - należy przez to rozumieć niniejszy program;

 3. Komisji - należy przez to rozumieć gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, powołaną zgodnie z art. 41 ustawy;

 4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

§ 3. Celem Programu jest:

 1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują na terenie Gminy;

 2. poprawa skuteczności rozwiązywania istniejących problemów alkoholowych;

 3. integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

§ 4. Zadania własne Gminy związane z prowadzeniem działań, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują w szczególności:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

§ 5. Zadania Gminy, o których mowa w § 4, realizowane są:

 1. w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez wspieranie pracy grup AA i wsparcia dla uzależnionych;

 2. w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

  1. prowadzenie punktu informacyjnego, znajdującego się w budynku Rewiru Dzielnicowych Policji w Osinie,

  2. prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
   dotkniętych problemem alkoholowym,

  3. popieranie lokalnych inicjatyw w zakresie przeciwdziałania przemocy w
   rodzinie;

 3. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez:

  1. udzielanie informacji o dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i
   rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

  2. organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,

  3. szkolenie i kształcenie w dziedzinie profilaktyki pedagoga szkolnego i
   nauczycieli,

  4. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,

  5. prowadzenie edukacji dla społeczności gminy poprzez wykorzystanie dostępnych mediów czy zakup literatury fachowej,

  6. budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych;

 4. w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów poprzez:

  1. prowadzenie działalności rekreacyjnej mającej na celu promowanie
   trzeźwości,

  2. współdziałanie z osobami, które profesjonalnie i nieprofesjonalnie
   zajmują się pomaganiem osobom mającym problemy alkoholowe,

  3. szkolenie osób w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów
   alkoholowych - osoby pierwszego kontaktu środowiskowego,

  4. dofinansowanie imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin z
   problemem alkoholowym;

 5. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

§ 6. W związku z realizacją Programu planuje się osiągnąć poniższe cele:

1) zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia;

2) ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież;

3) zmniejszenie degradacji psychofizycznej;

4) zmniejszenie kosztów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu;

5) zwiększenie efektywności pracy zawodowej;

6) poprawę zasobów materialnych gospodarstw domowych;

7) zmniejszenie ilości uszkodzeń i urazów związanych z wypadkami związanymi

ze spożywaniem alkoholu;

8) zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego;

9) zwiększenie wiedzy społeczeństwa Gminy w zakresie problematyki
alkoholowej, leczenia odwykowego oraz przemocy domowej;

10) zmniejszenie udziału nietrzeźwych w naruszeniu prawa i porządku
publicznego.

§ 7. űródłem finansowania zadań Programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 8. Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmują się w szczególności poniższe instytucje:

1) Poradnia Odwykowa przy NZOZ „SANUS” S.C. w Nowogardzie, ul. Kościuszki 36 - świadczenia leczenia odwykowego na rzecz osób uzależnionych, a także edukację na temat choroby alkoholowej;

2) Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży i ich rodzin
w Nowogardzie ul. 3-go Maja 44 - udzielana jest pomoc dzieciom i
młodzieży uczącej się . Poradnia prowadzi i organizuje zajęcia na różnego
rodzaju uzależnienia;

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie - udziela pomocy rodzinom, w
których występuje trudna sytuacja finansowa związana z nadużywaniem
alkoholu, pomoc finansowa w formie zasiłków, opłat za obiady dla dzieci
w szkole, organizuje wypoczynek dzieci ze środowiska ryzyka;

4) Rewir Dzielnicowych Policji w Osinie - prowadzenie rozmów
profilaktycznych i pouczających, podejmowanie działań na agresywne,
chuligańskie zachowania się osób i młodzieży znajdujących się w stanie
po spożyciu alkoholu, itp.

§ 9. 1. Za udział w posiedzeniach Komisji oraz za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy zlecenia zawartej z Wójtem Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Osina w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Program taki musi być uchwalany corocznie przez radę gminy.

Wydatki na realizację powyższych zadań zostały ujęte w uchwale budżetowej na 2009 rok, w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Preliminarz określa szczegółowe zadania, które będą wykonywane w trakcie roku budżetowego przez jednostki i instytucje określone w programie:

PRELIMINARZ WYDATKÓW

NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2009 ROK

Rozdział w budżecie 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp

NAZWA ZADANIA

Szczegółowe formy i sposób ich realizacji

Koszt realizacji

1

2

3

4

1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Koszty związane z leczeniem odwykowym - otwartym i stacjonarnym , itp.

Razem

1.500

2.

Udzielanie pomocy rodzinom , w których występują problemy alkoholowe.

Pomoc psychospołeczna,

 • Dożywianie dzieci

 • organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych ( w bibliotece i w świetlicach wiejskich ) - zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych , itp.

 • Organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych dla dzieci w okresie wakacji

 • Dofinansowanie do kolonii i obozów dla dzieci z rodzin z uzależnieniem

Razem

10.500

3

Wspieranie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

Współpraca z :

 • Poradnią Odwykową przy NZOZ

„SANUS”,

 • Specjalistyczną Poradnią Terapeutyczną dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w Nowogardzie

 • Zespołem Szkół Publicznych , NZOZ

„ PROXIMUS”,

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 • Rewirem Dzielnicowych w Osinie

 • Pełnomocnikiem ds. Przeciwdziałania

Narkomanii w powiecie

Razem

1.000

4

Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Koszty związane z pracą Komisji tj. za posiedzenia Komisji, za kontrole placówek handlowych, za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych

Wynagrodzenie dla osób zajmujących się zdrowiem i profilaktyką uzależnienia (terapeuta uzależnień , psycholog, psychiatra)

Wynagrodzenie dla lekarza biegłego

Wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

Wynagrodzenie dla realizatorów programów profilaktycznych - uzależnienie od alkoholu i narkomanii - w ZSP Osina

Funkcjonowanie punktu informacyjnego

Pozostała działalność Komisji - wydatki bieżące( dofinansowanie do Strategii rozwiązywania problemów społecznych , szkolenie Komisji , delegacje itp. )

Razem

12.500

5

Prowadzenie profilaktycznej działalności - materiały informacyjne , edukacyjne

Informacja o ochronie prawnej

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców, szkolenie osób w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , szkolenie sprzedawców .

Zakup literatury związanej z profilaktyką uzależnień

Razem

500

OGÓŁEM

26.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-12-2008 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2008 08:28