Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - ogłoszenie o naborze

 

Osina, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

SG.210.1.2017

 

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko - podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej

 2. Wymiar czasu pracy - pełny etat.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada obywatelstwo polskie,

   2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

   4. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   6. posiada przynajmniej trzyletni staż pracy w instytucjach finansowych lub
    w księgowości,

   7. posiada wykształcenie wyższe,

  2. wymagania dodatkowe:

   1. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,

   2. dyspozycyjność,

   3. umiejętność pracy w zespole,

   4. komunikatywność w kontaktach służbowych,

   5. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie w wykonywanie zadań,

   6. doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej,

   7. zdolność analitycznego myślenia,

   8. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:

   • ustawy o finansach publicznych,

   • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

   • ustawy o samorządzie gminnym,

   • ustawy o pracownikach samorządowych,

   • ustawy o dostępie do informacji publicznej,

   • ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie dokumentacji finansowo - księgowej niezbędnej do opracowywania budżetu gminy, programów gospodarczych, prognoz finansowych;

 2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości i sporządzanie sprawozdań;

 3. Ewidencjonowanie i rozliczanie wpłat i wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych;

 4. Rozliczanie inwentaryzacji w zakresie środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych;

 5. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowo-księgowych oraz przygotowywanie ich do realizacji i zapłaty;

 6. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów realizowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz sum depozytowych;

 7. Ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowniczych i nagród oraz rejestrowanie dokonywanych wpłat i wypłat;

 8. Naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

 9. Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy w zakresie środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych;

 10. Prowadzenie obsługi gospodarczej urzędu i pracowników w zakresie finansowo-księgowym;

 11. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy - rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

 12. Wystawianie i rozliczanie faktur VAT, not księgowych;

 13. Sporządzanie wydruków na zamkniecie okresów sprawozdawczych.

 14. Przygotowywanie decyzji odnośnie zwrotu, umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności budżetowych;

 15. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przychodów i wydatków funduszy celowych, m.in. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 16. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń pracowników na szkolenia;

 17. Pod nieobecność Skarbnika podpisywanie list wynagrodzeń;

 18. reprezentowanie Gminy Osina w zakresie potwierdzania sald kontrahentów;

 19. Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego z zakresu prowadzonego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 20. Wykonywanie zadań wspólnych, zgodnie z § 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy;

 21. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta lub innego upoważnionego pracownika.

 

 1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys - curriculum vitae,

  3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  4. kserokopię świadectw pracy,

  5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oryginał kwestionariusza osobowego,

  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

  8. oświadczenie o niekaralności,

  9. kserokopię posiadanych referencji,

  10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”,

  11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 2. Informacja o warunkach pracy:

  1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, Referat Finansowo-budżetowy,

  2. miejsce pracy położone jest na wysokim parterze budynku, do którego prowadzą schody i podjazd, budynek nie posiada windy,

  3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.

 3. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w sekretariacie (pok. nr 101). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

 4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

  1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5, 9 i 11,

  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2017 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 

Z up. Wójta

Emilian Pisarek

Sekretarz Gminy Osina

 

 

 

 

 

W załączniku znajdują się:

  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  2. oświadczenie kandydata

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-06-2017 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 08-06-2017 13:25