Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2017

 

 

 

Uchwała Nr XVII/114/2016

Rady Gminy Osina

z dnia 5 grudnia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 10 657 075,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 10 612 075,00 zł,

 2. dochody majątkowe -  45 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 13 124 000,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 10 545 000,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 2 579 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 466 925,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 466 925,00 zł.

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 5 006 483,29 zł,

 2. rozchody - 2 539 558,29 zł,

(spłata rozchodów nastąpi z wolnych środków).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 13 500,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 30 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6.Ustala  się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 71.Ustala się dochody w kwocie - 35 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 33 400,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 600,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. [Author ID1: at Thu Nov 7 08:08:00 2013 ]

 

§ 8Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

 1. dochody - 109 930,00 zł,

 2. wydatki - 109 930,00 zł.

 

 

§ 9Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 104 050,00 zł,

  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 10 600,00 zł,

 1. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwocie - 40 000,00 zł

( załącznik nr 8).

§ 101.Ustala się dochody w kwocie - 320 000,00 zł,

związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 322 600,00 zł,

związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (załącznik nr 9).

§ 111.Ustala się dochody w kwocie - 60 000,00 zł,

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 300 000,00 zł,

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 10).

 

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( Załącznik nr 11)

w kwocie - 151 513,86 zł

z tego :

1) ramach funduszu sołeckiego - 150 513,86 zł

2) w ramach pozostałych wydatków - 1 000,00 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 2. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Andrzej Łuczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wasyluk 14-03-2017 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Pośpieszyńska 27-04-2018 11:57