Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa komputerów do Zespołu Szkół Publicznych w Osinie

                   Osina, dnia 3 lipca 2008 r.

ZSP/221/2/08

 

         Uprzejmie informuję, że Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie zamierza udzielić  zamówienia polegającego na dostawie zestawów 25 komputerów do pracowni edukacyjnej.

Jest to zamówienie poniżej kwoty 14.000 euro, zatem zastosowania nie znajduje ustawa Prawo zamówień publicznych.

 

Opis zestawu komputerowego  PC

Procesor:

 

-         Częstotliwość taktowania

zegara procesora

-         Częstotliwość FSB

-         Pamięć Cache

Procesor klasy x86 dedykowany do pracy

 w komputerach

 

4,0 GHz

800 MHz

1MB L2

Lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testów przeprowadzonych

przez Wykonawcę*

Płyta główna/chipset

Zaprojektowana na zlecenie producenta

 jednostki centralnej komputera -

2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16

Pamięć RAM

-         Typ:

-         Pojemność pamięci

-         Częstotliwość szyny pamięci

-         Cechy dodatkowe

 

DDR2

1024MB

667MHz

możliwość rozbudowy do 4GB

Dysk Twardy

-         Interfejs:

-         pojemność

-         prędkość obrotowa

 

SATA

160 GB

7200rpm

Napęd CD/DVD/Stacja dyskietek 1,44

16x DVD+/-RW z

oprogramowaniem do nagrywania

i odtwarzania / FDD 1,44

Karta graficzna

Karta graficzna zintegrowana z płyta główną.

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45  Zgodna z ASF 2.0

Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

 zgodna z HD Audio

Obudowa

Tower  z miejscem na dodatkowy napęd

optyczny, lampkami diagnostycznymi do

diagnozowania usterek sprzętu.

Klawiatura

Klawiatura USB markowana przez producenta komputera

Mysz

Mysz optyczna USB

 

 

Monitory:

Monitor

-          Rozmiar

-          Typ matrycy

-          Wymiar plamki

-          Jasność

-          Kontrast

-          Najwyższa rozdzielczość

-          Inne

 

TFT 17”,

TFT 17”,

TN

0,255 mm

250 cd/m2

600:1

1440 x 900

 

Oprogramowanie:

Windows Vista PL,

zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji (tel lub Internetu).

Dołączony nośnik z oprogramowaniem.

 

Przy ocenie ofert pod uwagę Zamawiający brać będzie cenę i funkcjonalność oferowanych urządzeń.

W celu umożliwienia oceny Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty informacji zawierającej opis urządzeń, parametry oraz zainstalowane oprogramowanie.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty. Wykonanie umowy winno nastąpić w terminie 14  dni od dnia zawarcia umowy.

Wszystkie zestawy komputerowe  powinny odpowiadać Polskim Normom.

Gwarancja udzielona na oferowane urządzenia nie powinna być krótsza niż 24 miesiące.

 

         Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem niniejszego zamówienia proszę o złożenie oferty do dnia 10 lipca 2008 r. elektronicznie na adres e-mail: admin@osina.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Osina

Osina 62

72-221 Osina

z dopiskiem „Dostawa komputerów”.

Z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte umowy według załączonego wzoru.

 

 

         Dodatkowych informacji mogą udzielić:

1)    w sprawach merytorycznych: Dawid Mitłosz, tel. 091 39-10-329, e-mail: admin@osina.pl

2)    w sprawach proceduralnych: Emilian Pisarek, tel. 091 39-108-97, e-mail: sekretarz@osina.pl

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

Tatiana Olbert

 

 

 

U M O W A

nr ZSP/221/2/08

 

W dniu ......... 2008 roku w Nowogardzie, pomiędzy:

-          Zespołem Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, Osina 54, 72-221 Osina, reprezentowanym przez Tatianę Olbert - Dyrektora, zwanym dalej "Zamawiającym", a

-          ..., zwanym dalej „Wykonawcą”,

z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1.

-        Przedmiotem umowy jest dostarczenie do Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 25 zestawów komputerowych, zwanych dalej „zestawami”.

-        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do niniejszej oferty.

 

§ 2.

1.  Dostarczenie zestawów nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o dostawie z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.

 

§ 3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy cenę w wysokości ... (...) zł brutto.

 

§ 4.

Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na dostarczone zestawy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

 

§ 5.

Zapłata ceny nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

 

§ 6.

1.     Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1)    opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % (jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

2)    za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

 

§ 7.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

§ 9.

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

 

 

 

 

                   ....................                                    .....................

                   Wykonawca                                      Zamawiający

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 04-07-2008 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 04-07-2008 14:23