Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr II/6/2014

Rady Gminy Osina

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 9 045 000,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 8 730 000,00 zł,

 2. dochody majątkowe -  315 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 10 558 380,00 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 8 295 400,00 zł,

 2. wydatki majątkowe - 2 262 980,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 513 380,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 513 380,00 zł.

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 4 242 336,00 zł,

 2. rozchody - 2 728 956,00 zł,

(spłata rozchodów nastąpi z wolnych środków).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 12 000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 24 000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 6.Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 71.Ustala się dochody w kwocie - 32 000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 31 500,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. [Author ID1: at Thu Nov 7 08:08:00 2013 ]

§ 8Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

 1. dochody - 101 670,00 zł,

 2. wydatki - 101 670,00 zł.

§ 9Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 102 000,00 zł,

  2. celowe na zadania własne(Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 000,00 zł.

 

 

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( Załącznik nr 9)

w kwocie - 138 649,52 zł

z tego :

1) ramach funduszu sołeckiego - 137 649,42 zł

2) w ramach pozostałych wydatków - 1 000,00 zł

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 2. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14 . 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom oraz sołtysom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom oraz sołtysom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy.

3. Zaliczki, o których mowa wyżej, powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku
budżetowego.

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy gminy lub do banku najpóźniej
w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

6. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki według zasad określonych powyżej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wasyluk 08-06-2015 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-12-2017 11:39