Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ URZĄDZENIE MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIUSZKI


Osina: REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ URZĄDZENIE MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIUSZKI
Numer ogłoszenia: 14816 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3911814, faks 091 3910390.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ URZĄDZENIE MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIUSZKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kościuszki 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załącznikach: Załącznik Nr 1: Projekt budowlany Załącznik Nr 2: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-0, 45.11.27.23-9, 45.11.27.20-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki ogólne O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Warunki szczegółowe 1) Potencjał ekonomiczno-finansowy a) Wykonawca musi wykazać: I. dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub promesą kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto; II. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszej niż kwota 150.000,00 zł brutto b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt I i II spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 2) Potencjał kadrowy a) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należącym do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami lub w pracy na stanowisku inspektora nadzoru. b) Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w lit. a) liczone jest od dnia uzyskania stosownych uprawnień. 3) Doświadczenie a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto. b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w lit. a). 3. Zasoby innych podmiotów Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; zgodnym z treścią Formularza nr 5 do specyfikacji. 2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć z wykonywaniu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3 do specyfikacji (Potencjał kadrowy). Informacja musi potwierdzać spełnienie warunków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit a) SIWZ. 2) informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe), na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 4 do specyfikacji. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 lit a) SIWZ. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że posiadana wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonych w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a) I niniejszej SIWZ. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określona w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a) II niniejszej SIWZ. 4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a) I i II niniejszej SIWZ (dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) dotyczącej tych podmiotów. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.osina.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osina Osina 62 72-221 Osina TEL. (0-91) 3911814 FAX (0-91) 3910390.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tak. PROW -Działanie 3.4 - Odnowa i rozwój wsi..

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc 2010-01-21 13:43:35 43,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_KoA_ciuszki.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 13:43:35 30KB 150 razy
2 przedmiar_-_bez_zagospodarowania_terenu.part1.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 13:57:52 6MB 174 razy
3 przedmiar_-_bez_zagospodarowania_terenu.part2.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 13:59:28 3,4MB 141 razy
4 Zagospodarowanie_terenu_Opis_+_przedmiar.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 14:38:41 4,9MB 138 razy
5 projekt.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 15:27:40 1,7MB 135 razy
6 Budowlane.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-02 14:34:01 15,7MB 114 razy
7 Elektryczny.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-02 14:34:01 1,9MB 103 razy
8 Instalacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-02 14:34:01 9,0MB 98 razy
9 przedmiar_-_bez_zagospodarowania_terenu.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 08:45:24 13,4MB 109 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 przedmiar_-_bez_zagospodarowania_terenu.part1.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 13:43:35 6MB
2 przedmiar_-_bez_zagospodarowania_terenu.part2.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 13:46:36 3,4MB
3 przedmiar_-_bez_zagospodarowania_terenu.part3.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-01-21 14:00:48 1,1MB
4 specyfikacja,_modyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:58:29 28KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 specyfikacja,_modyfikacja.doc 2010-02-03 12:58:29 28KB
Wynik postępowania
1 INFORMACJA_O_WYBORZE.doc 2010-02-22 09:59:45 43KB
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.doc 2010-03-03 13:02:40 27KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 21-01-2010 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 18-05-2010 13:32