Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina

 

Osina: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina

Numer ogłoszenia: 255517 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3911814, faks 91 3910390.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina. Zakres zamówienia obejmuje (1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Węgorza z przesyłem Węgorza -Redostowo (2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Redostowo z przesyłem Redostowo - Kikorze, w tym: a) budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o śr. 200, 160 mm o łącznej długości 5 284 ,00 m; b) budowa sieci kanalizacji tłocznej rur PE o średnicy 160, 125, 75 mm o łącznej długości 5 348,50 m; c) budowa 4 przepompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym; d) roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wartości 10%

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 100.000.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) Dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa,rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości co najmniej 4000m; b) Dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa,rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji tłocznej o długości co najmniej 4000m; c) Dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o wartości robót nie mniejszej, niż 4.000.000 zł; Dopuszcza się, aby Wykonawca wykazał spełnienie warunków wskazanych w pkt a), b ) i c) łącznie.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko: a) Kierownik Projektu - wykształcenie wyższe techniczne. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną zakończoną budową z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowaną w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, lub równoważne (tj. ogólne i szczególne warunki kontraktowe wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - np. Warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska) o wartości robót co najmniej 5.000.000,00 zł; b) Kierownik Budowy - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych). Co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami, w tym: * co najmniej dwoma zakończonymi robotami, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 4000m; * co najmniej dwoma zakończonymi robotami, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości co najmniej 4000m; * co najmniej dwoma zakończonymi robotami, których przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 4.000.000zł. Dopuszcza się łączenie doświadczenia w powyższym zakresie (Wykonawca winien w ofercie wyszczególnić, które części warunku wykazuje) c) Kierownik Robót Elektrycznych - wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. d) Kierownik Robót Drogowych - wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności drogowej. Dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika Projektu i Kierownika Budowy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 5.000.000,00- złotych (pięć milionów złotych) wraz z opłaconą składką. 2. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2.000.000,- zł. (dwa miliony złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz Nr 8 - Dane Kontraktowe Formularz 1a - Tabela elementów rozliczeniowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z Rozdziałem 13 (Zmiany i Korekty)TOMU II - Warunki Szczególne Kontraktu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.osina.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina lub u Inżyniera Kontraktu: Komplet Inwest Sp.j., Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Gmina Osina, Osina 62, 72-221 Osina (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.11.2013.16.07.17_OgA_oszenie_o_ZamA_wieniu.pdf 2013-11-28 16:07:17 193,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.11.2013.16.07.17_TOM_I_Instrukcja_dla_WykonawcA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 728,0KB 205 razy
2 decyzja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 7,2MB 266 razy
3 decyzja_730.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 13,7MB 490 razy
4 projekt_budowlany_tom_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 119,5MB 187 razy
5 projekt_budowlany_tom_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 114,4MB 169 razy
6 projekt_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 49,9MB 158 razy
7 projekt_wykonawczy_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 50,2MB 147 razy
8 projekt_wykonawczy_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 51,4MB 142 razy
9 tabela_elementow_rozliczeniowych_zalacznik_nr_1a_edytowalne.xls Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 35,5KB 607 razy
10 tom_iii_st.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 1,7MB 125 razy
11 tom_ii_warunki_kontraktu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 659,6KB 270 razy
12 uzasadnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 4,7MB 1246 razy
13 zalaczniki_edytowalne.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-11-28 16:07:17 14KB 142 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.12.2013.08.32.03_Pytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-05 08:32:03 435,2KB
2 10.12.2013.12.16.47_Odpowiedzi_Zestaw_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-10 12:16:47 3,7MB
Wynik postępowania
1 24.12.2013.11.03.32_RozstrzygniA_cie.pdf 2013-12-24 11:03:32 90,3KB
Udzielenie zamówienia
1 10.01.2014.15.00.26_ogA_oszenie_o_udzieleniu.doc 2014-01-10 15:00:26 31,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Inżynier Kontraktu 2013 28-11-2013 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Inżynier Kontraktu 2013 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Inżynier Kontraktu 2013 10-01-2014 15:00