Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym.


Osina: Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wrazoświetleniem scenicznymsprzętem nagłośnieniowym.
Numer ogłoszenia: 134140 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWAADRES: Gmina Osina , Osina 62, 72-221 Osina, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3911814, faks 91 3910390.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sceny mobilnej (zamontowanej na specjalistycznej przyczepie) wraz z oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym. 1) Wymagania dotyczące sceny mobilnej: - długość sceny wraz z zadaszeniem 7,5 m -8,0 m, - szerokość sceny minimum 6,0 m, - wysokość sceny minimum 4,0 m, - wysokość podestu minimum 0,9 m, - rama przyczepy winna być zbudowana z profili stalowych, podparta na dwóch osiach, a całość ustawiona i wyprofilowana za pomocą podpór i zabezpieczona antykorozyjnie, - podest sceniczny winien składać się z 2 do 4 części, z których jedna jest na stałe mocowana do ramy, - podłoga winna być wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, atestowanej, - dach winien być wykonany z 2 do 4 części z profili aluminiowych, pokrytych PCV lub materiałem równoważnym i podnoszony za pomocą siłowników hydraulicznych lub wciągników linowych do wysokości maksymalnej, - trzy ścianki boczne nieprzezroczyste, - dodatkowe trzy ścianki boczne przepuszczające powietrze (siatka), - schody z poręczą do wejścia na scenę, - barierki zabezpieczające boki i tył podestu, - przyczepa winna być wyposażona w hamulec najazdowy, - gwarancja minimum 2 lata, - kolor zielony lub ciemnozielony, - atesty i certyfikaty na wszystkie użyte materiały, - przyczepa ze sceną mobilną winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu - skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koła zapasowego, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, - przyczepa dwuosiowa, - bezpłatne szkolenie dla pracownika wyznaczonego przez kierownika Zamawiającego. - dostarczenie instrukcji obsługi, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - atesty i certyfikaty na wszystkie użyte materiały, - atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji podane przez producenta sceny mobilnej (obciążalność podestów i elementów nośnych dachu), - scena mobilna winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, - dostarczenie katalogu części zamiennych, instrukcji obsługi w języku polskim, skrzynki narzędziowej wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koła zapasowego, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, świadectwa homologacji dla przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną. - prawidłowe rozmieszczenie napisów, herbu i logo (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 2) Wymagania dotyczące sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego: - zestaw nagłośnieniowy HK Audio L.U.C.A.S. Max o mocy całkowitej 2000 W RMS lub równoważny - 1 szt., - mikrofon bezprzewodowy Shure PG-288/PG-58 lub równoważny - 1 szt., - mikrofon SennHheiser E-835S SET (zestaw: mikrofon, kabel mikrofonowy, statyw z uchwytem) lub równoważny - 2 szt, - oświetlenie sceniczne składające się z 5 szt. reflektorów Nota pc 1200 plus lub równoważnych oraz 4 szt. reflektorów Suono pc 650 plus lub równoważnych (reflektory powinny być wyposażone w uchwyty umożliwiające mocowanie na scenie mobilnej). 3) Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy, - w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego obowiązuje termin gwarancji ustalony przez producenta, - wymagane jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego I funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.22.30.00-6, 31.52.72.00-8, 32.34.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJECHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMTECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, w wysokości: 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁUPOSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedzadoświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej jedną dostawę sceny mobilnej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.

III.4) INFORMACJAOŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYCELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUPOSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1)zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,których mowaart. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczeniaspełnieniu warunków udziałupostępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2)zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawionykraju,którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania sięzamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowystosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://bip.osina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osina Osina 62 72-221 Osina..

IV.4.4) Termin składania wnioskówdopuszczenie do udziałupostępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Osina pok. nr 9 (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe,tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowaniaudzielenie zamówienia,przypadku nieprzyznania środków pochodzącychbudżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkówpomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego PorozumieniaWolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu..doc 2012-04-26 11:45:04 55KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_zakup_sceny_mobilnej.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-04-26 11:45:04 27KB 155 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze.doc 2012-05-17 12:23:38 44,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 26-04-2012 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 17-05-2012 12:23