Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu - II ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 1 lutego 2011 r.

SG.1110-6/10

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Stanowisko - inspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki
  i sportu

 2. Wymiar czasu pracy - cały etat.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

   3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   5. posiada przynajmniej trzyletni staż pracy,

   6. posiada wykształcenie wyższe,

  2. wymagania dodatkowe:

   1. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych - preferowane doświadczenie w aplikowaniu do działań 313, 322, 323, 413 i 321 PROW,

   2. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,

   3. dyspozycyjność,

   4. umiejętność pracy w zespole,

   5. zdolność analitycznego myślenia,

   6. komunikatywność w kontaktach służbowych,

   7. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność,

   8. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:

   • kodeksu postępowania administracyjnego,

   • ustawy o sporcie,

   • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

   • wytycznych programów operacyjnych UE na lata 2007-2013, w szczególności PROW, RPO WZ, POKL i innych.

   • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   • 1) w zakresie funduszy zewnętrznych:

    1. realizacja zadań związanych z Unią Europejską oraz współpraca w tym zakresie z:

    • organami administracji rządowej i samorządowej,

    • przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej,

    • instytucjami Unii Europejskiej,

    • stowarzyszeniami i związkami funkcjonującymi na obszarze województwa, w których Gmina jest zrzeszona,

    • samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy;

    1. włączenie się w program informowania społeczeństwa o problematyce unijnej,

    2. organizacja kontaktów i współpracy zagranicznej,

    3. prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych i wyszukiwanie możliwości pozyskania środków na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy,

    4. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach krajowych i europejskich funduszy pomocowych,

    5. opracowywanie wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych z funduszy zewnętrznych,

    6. monitorowanie i ocena realizowanych projektów finansowych z funduszy Unii Europejskiej,

    7. prowadzenie ewidencji projektów związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na terenie Gminy,

    8. organizowanie szkoleń, doradztwo oraz pomoc w sprawach pozyskiwania pomocy finansowej dla sołectw i jednostek organizacyjnych Gminy,

    9. konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych w ramach pomocy finansowej,

    10. uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty;

    2) w zakresie promocji:

    1. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

    2. wypracowywanie strategii i taktyki promowania Gminy,

    3. kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy,

    4. koordynowanie, organizowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji Gminy,

    5. przygotowywanie wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o Gminie,

    6. organizowanie i koordynowanie imprez promocyjnych,

    7. współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój lokalny,

    8. opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju Gminy oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,

    9. realizacja zadań związanych z rozwojem Gminy;

    3) w zakresie turystyki:

    1. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie realizacji imprez turystycznych,

    2. współdziałanie ze stowarzyszeniami turystyki w celu realizacji zadań gminnych,

    3. opracowywanie projektów, planów i programów dotyczących turystyki;

    4) w zakresie sportu:

    1. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie realizacji imprez sportowych,

    2. współdziałanie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,

    3. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Urządzeń kultury fizycznej oraz podczas imprez organizowanych przez Gminę,

    4. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury i kultury fizycznej.

    1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

     1. list motywacyjny,

     2. życiorys - curriculum vitae,

     3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

     4. kserokopię świadectw pracy,

     5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

     6. oryginał kwestionariusza osobowego,

     7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

     8. oświadczenie o niekaralności,

     9. kserokopię posiadanych referencji,

     10. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu aplikowania do działań 313, 322, 323, 413 i 321 PROW,

     11. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

    2. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 11 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

    3. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

    4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

     1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

     2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

     3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

    5. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

    Wójt

    Krzysztof Szwedo

    W załączniku znajdują się:

     1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

     2. oświadczenie kandydata

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 01-02-2011 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-11-2019 14:14