Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych - ogłoszenie o naborze

Osina, dnia 8 listopada 2010 r.

SG.1110-3/10

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko – podinspektor ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych
 2. Wymiar czasu pracy – cały etat.
 3. Kandydat powinien spełniać:
  1. wymagania niezbędne:
  2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  3. nie został skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne,
  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  5. posiada przynajmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym, budownictwem i zamówieniami publicznymi,
  6. posiada wykształcenie:
   • wyższe magisterskie oraz
   • przynajmniej średnie techniczne – budownictwo.  
  7. wymagania dodatkowe:
  8. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  9. dyspozycyjność,
  10. umiejętność pracy w zespole,
  11. zdolność analitycznego myślenia,
  12. komunikatywność w kontaktach służbowych,
  13. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
  14. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:
 4. kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. prawa Budowlanego,
 6. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 7. ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 8. ustawy Prawo Energetyczne,
 9. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 10. aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 11. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań stanowiska pracy ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych należy:

1) w zakresie budownictwa, inwestycji i gospodarki komunalnej:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo budowlane, należących do kompetencji Gminy i przekazanych do realizacji w drodze porozumień,
 2. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 3. prowadzenie nadzoru technicznego nad realizowanymi przez Gminę inwestycjami i remontami,
 4. uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,
 5. opracowywanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentów przejęcia środka trwałego (OT) i przekazania środka trwałego (PT),
 6. gromadzenie dokumentacji technicznej administrowanych obiektów i Urządzeń infrastruktury komunalnej,
 7. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji ukończonych do eksploatacji i zarządzania właściwym jednostkom organizacyjnym,
 8. prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska przy współpracy ze stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego,
 9. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, remontów i modernizacji mienia gminnego,
 10. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 11. zapewnienie funkcjonowania Urządzeń infrastruktury technicznej oraz nadzór nad ich eksploatacją i remontami (wodociągi, kanalizacja, drogi, oczyszczalnie, energia, telefonizacja),
 12. organizacja i przeprowadzanie przetargów w zakresie inwestycji, remontów, modernizacji mienia gminnego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przestrzeganie przepisów zawartych w tej ustawie,
 13. realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy prawo energetyczne;

2) w zakresie planowania przestrzennego:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 2. prowadzenie oraz koordynacja prac związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 3. przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym uchylonych i nie obowiązujących oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 4. prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o sporządzenie lub zmianę planu wraz ze skutkami ekonomicznymi na etapie projektów,
 5. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości pod kątem ich zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy,
 7. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących nakazu wstrzymania użytkowania terenu do czasu wydania decyzji o warunkach zabudowy lub nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania,
 8. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 9. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo,
 10. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających za zgodą strony przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
 11. wydawanie zaświadczeń w sprawach różnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 12. analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy,
 13. opracowywanie projektów programów gospodarczych w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych;

3) w zakresie zamówień publicznych:

 1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz dokumentacji,
 2. opiniowanie przedłożonych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w trybie innym niż przetarg nieograniczony lub ograniczony,
 3. nadzór nad prawidłowością przeprowadzania wybranej procedury udzielania zamówienia,
 4. sporządzanie okresowych informacji dot. udzielanych zamówień,
 5. prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 6. udział w kontroli jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowości stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
 7. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopię świadectw pracy,
  5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6. oryginał kwestionariusza osobowego,
  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. kserokopię posiadanych referencji,
  10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.
 8. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 22 listopada 2010 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.
 9. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.
 10. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 11. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
  1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
 12.  Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.
 13. Urząd Gminy Osina zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

 

Wójt

 Wiesław Tomkowski

 

 [W załączniku znajduje się kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie] 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-11-2010 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 08-11-2010 15:21