Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/201/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.


Uchwała Nr XXXIV / 201/ 2010

Rady Gminy Osina

z dnia 15 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 ,poz.1458 , z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/188//2009 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 54 z dnia 21 stycznia 2010 r.) uchwala się ,co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się własne wydatki budżetowe Gminy na 2010 rok o kwotę 2 582 000,00 zł

 

-dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę 1 000 000,00 zł,

-dział 801 rozdział 80101 § 6058 o kwotę 500 000,00 zł,

(Oświata i wychowanie -szkoły podstawowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 921 rozdział 92109 § 4270 kwotę 50 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 kwotę 925 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6058 kwotę 7 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 kwotę 10 000,00 zł,

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby -zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 630 rozdział 63003 § 6058 kwotę 24 000,00 zł,

- dział 630 rozdział 63003 § 6059 kwotę 16 000,00 zł,

(Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe Gminy na 2010 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 54 235,00 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2318 o kwotę 51 220,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2319 o kwotę 3 015,00 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2010 r o kwotę 54 235,00 zł, z :

 

- dział 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 620,67 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 10 542,55 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 94,58zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 1 606,61 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 17,96 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 305,13 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 645,49 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 10 964,01 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 465,70 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 7 910,30 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1 051,26 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 19 310,74 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4419o kwotę 38,92 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4418 o kwotę 661,08 zł,

(Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, , składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe)

 

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe Gminy na 2010 r. o kwotę 2 654 579,53 zł,

 

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 kwotę 31 118,23 zł

( Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

 

- dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 450 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 16 000,00 zł,

- dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł,

( Administracja publiczna - urzędy gmin - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , zakup usług pozostałych)

 

- dział 710 rozdział 71004 § 4110 o kwotę 1 120,00 zł,

- dział 710 rozdział 71004 § 4120 o kwotę  180,00 zł,

- dział 710 rozdział 71004 § 4170 o kwotę 5 700,00 zł,

( Działalność usługowa - plany zagospodarowania przestrzennego- składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenie bezosobowe)

 

- dział 630 rozdział 63003 § 6050 kwotę 40 000,00 zł,

(Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

 

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 kwotę 317 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6058 kwotę 500 000,00 zł,

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 kwotę 700 000,00 zł,

(Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury ,świetlice ,kluby z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie o kwotę 1 517 000,00 zł).

 

- dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwotę 15 000,00 zł,

- dział 926 rozdział 92601 § 6059 o kwotę 545 000,00 zł

(Kultura fizyczna i sport - obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych łącznie o kwotą 560 000,00 zł).

 

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 6 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 1 107,30 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 300,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę 2 000,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4610 o kwotę 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4280 o kwotę 2 500,00 zł.

(Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki w kwocie 15 907,30 zł. za 2009 rok.)

 

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 5 554,00 zł

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - świadczenia społeczne).

 

§ 5 . Zwiększa się dochody Gminy na 2010r.o kwotę 72 579,53 zł tj.

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 12 907,30 zł

(Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości)

 

- dział 756 rozdział 75618 § 0970 o kwotę 13 924,74 zł

(Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z różnych dochodów)

 

- dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 45 747,49 zł

( Różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - wpływy z różnych dochodów - środki finansowe zabezpieczone w 2009 r. na wydatki niewygasające a niewykorzystane w całości)

 

§.6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§.7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Jurgielaniec

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-02-2010 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 22-02-2010 10:55